บ่อบำบัด (น้ำเสีย) ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถ้าเกษตรกรใส่ใจ สภาเกษตรกรพร้อมให้ความรู้

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวัชรชัย องคเรียน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมพนักงานส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้พบปัญหาการแปรรูปมะพร้าวแล้วก่อให้เกิดน้ำเสีย แม้ว่าจะเป็นการผลิตในครัวเรือน ในชุมชนเล็กๆ หรือล้งมะพร้าว และน้ำเสียที่เกิดขึ้น หากถูกปล่อยลงสู่คลองในท้องร่องสวนที่เชื่อมกับคลองซอย ลำประโดง และเชื่อมโยงกับคลองสาขา คลองหลัก แม่น้ำสายหลัก และแหล่งดินธรรมชาติในร่องสวนนั้นๆ หากไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในวงกว้าง ในจังหวัดราชบุรีจึงได้ประสานงานกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินกิจกรรมบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา การส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คือ กลุ่มคุณกิตติศักดิ์ ถนอมดี ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ในการนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการมะพร้าวและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ตัวอย่างน้ำทิ้ง/น้ำเสีย และสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการ และนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ค่าน้ำทิ้ง/น้ำเสีย เพื่อนำมาแก้ไขให้ตรงจุดสอดคล้องกับโรงงานผู้ผลิตมะพร้าว

นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เน้นฝึกอบรมปฏิบัติการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริง พร้อมสาธิตการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยปฏิบัติการเตรียมพื้นคอนกรีต สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมฝึกปฏิบัติ การทำถังสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียปฏิบัติการทำระบบดักไขมัน ปฏิบัติการทำระบบเติมอากาศและระบบกรองอย่างง่าย ปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดปฏิบัติการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่