กิน ลด เสี่ยง เลี่ยงโรค บริโภคปลอดภัย ใส่ใจ “ปศุสัตว์ OK”

น.สพ. สรวิศ ธานีโต

ความปลอดภัยในอาหาร หรือ Food Safety ที่เป็นกระแสที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านการเลี้ยงและจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์ของประเทศไทย

กรมปศุสัตว์ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง โดยได้เดินหน้าผลักดันมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และความปลอดภัยของผู้บริโภคมาตั้งแต่ปี 2543 ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มมาตรฐาน GAP) และขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าในส่วนของโรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ. สรวิศ ธานีโต กล่าวว่า เนื้อสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศไทยทั้งหมด มุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ นอกจากปลอดภัยในเรื่องโรคแล้ว ต้องปลอดภัยจากสารตกค้างด้วย จึงเป็นที่มาของการกรมปศุสัตว์ต้องดำเนินการด้านมาตรการ และผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย ดังเช่น โครงการ “ปศุสัตว์ OK” ที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับผู้ประกอบการและร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ที่ต่อยอดมาจากโครงการเขียงสะอาด และโครงการนี้เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้่ยงสัตว์ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ของประเทศไทย

ทำให้ตรา “ปศุสัตว์ OK” กลายเป็นสัญลักษณ์สำหรับสถานที่จำหน่ายเนื้่อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะที่ดี มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย

โดยสถานที่จัดจำหน่ายที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ สินค้าที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ผ่านการเชือดและชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ถูกกฎหมาย มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากยาและสารตกค้าง ส่วนไข่ไก่ก็ต้องผลิตจากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง วางจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้

เรียกได้ว่าเนื้อสัตว์และไข่ไก่ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK จะต้องมีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต และสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน อย่างเช่น เขียงต้องสะอาด ภาชนะเป็นสแตนเลส การแต่งกายของผู้จำหน่ายต้องสะอาด และสวมถุงมือสำหรับหยิบจับสินค้า เป็นต้น

โครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ที่จำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์ ที่ทุกคนต่างมุ่งหวังให้เนื้อสัตว์ที่มาจำหน่ายสู่ผู้บริโภค เป็นเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เมื่อเห็นโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จึงมาร่วมมือกัน ทำให้ทั้งฝ่ายผู้จำหน่ายได้ประโยชน์ตรงที่มีการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ที่ช่วยตรวจเช็คให้ว่าสินค้าที่นำมาขายนั้นมีที่มาที่ไป มีการตรวจสอบที่ถูกต้อง ผู้บริโภคสามารถซื้อหาได้อย่างมั่นใจ เมื่อนำไปรับประทาน แล้วเกิดมีปัญหารขึ้นมาเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการให้

ปัจจุบัน โครงการปศุสัตว์ OK ให้การรับรองสินค้า 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด และมีสถานที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 7,000 แห่ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในตลาดสด และสถานที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า Modern trade โดยสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงการฯ จะได้รับใบประกาศและป้ายสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ไว้แสดง ณ จุดจำหน่าย

เมื่อผู้บริโภคเห็นตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ณ สถานที่จำหน่าย จึงมั่นใจได้ว่า เนื้อสัตว์ และไข่ไก่ ที่ซื้อไปบริโภคนั้น มีคุณภาพ ปลอดภัย และผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมปศุสัตว์ … เลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่ไก่ปลอดภัยครั้งใด อย่าลืมสังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”