เกษตรกรบ้านดงกล้วย ปลื้ม โครงการส่งเสริมอาชีพแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน สร้างรายได้ เสริมความมั่นคง

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ที่เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 165 พื้นที่ รวม 48 จังหวัด

สศก. ได้ติดตามการดำเนินโครงการในเขตปฏิรูปที่ดินสหกรณ์การเกษตร บ้านดงกล้วย จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ในปี 2557 จำนวน 855 ไร่ โครงการมีเป้าหมายจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 90 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 2.25 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 0.25 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม 2 ไร่ และจัดสรรในรูปแบบแปลงรวมเพื่อปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ครัวเรือนละ 5 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค ปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่แล้ว 75 ครัวเรือน เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชผักอินทรีย์ชนิดต่างๆ มีรายได้ให้แก่ครัวเรือนตลอดทั้งปี โดยพื้นที่ดังกล่าว ในปี 2560-2562 ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมเพื่อทำการเกษตร ดำเนินการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างถนนสัญจรในพื้นที่ การสนับสนุนระบบไฟฟ้า ระบบน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน จำนวน 40,000 บาท/ครัวเรือน

นอกจากนี้ ได้มีการบูรณาการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เช่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนพันธุ์โคเนื้อ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อพลาสติก และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกผักอินทรีย์พร้อมโรงเรือน เป็นต้น ซึ่งส่งผลทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563) ผลจากโครงการช่วยให้เกษตรกร มีรายได้จากการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรครัวเรือนละประมาณ 12,000-24,000 บาท/ปี คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ประมาณ 900,000-1,800,000 บาท/ปี ในพื้นที่

ต่อมา ในปี 2563 ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ท่อพีวีซี จำนวน 20 ท่อ/ครัวเรือน และหัวสปริงเกลอร์ จำนวน 20 หัว/ครัวเรือน เพื่อใช้ในการให้น้ำพืชผลทางการเกษตรในแปลง และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรในหลักสูตรการรวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตรและการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลขอนแก่น และสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ บ่อบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ ซึ่งทำให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรในพื้นที่โครงการ

นางอัญชนา ตราโช

รองเลขาธิการ กล่าวทิ้งท้ายว่า การดำเนินโครงการในพื้นที่ เกษตรกรมีความพึงพอใจอย่างมาก ซึ่งประสบความสำเร็จได้จากการร่วมบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อทำการผลิตและการตลาดร่วมกัน ทั้งนี้ สศก. มีแผนจะลงพื้นที่ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการครอบคลุมทั่วทุกภาคของการดำเนินงานต่อไป