บอร์ด กยท. เคาะ “สุขทัศน์” นั่งรองผู้ว่า กยท. คนล่าสุด พร้อมทำงานช่วยเหลือชาวสวนยาง ผลักดันนโยบายให้เห็นภาพ

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เห็นชอบแต่งตั้ง นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย (ตำแหน่งเดิม) ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ซึ่ง นายสุทัศน์ ต่างวิริยกุล เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมาเป็นเวลานาน รวมถึงมีผลงานด้านการสนับสนุนให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในการจัดตั้งกลุ่มซื้อขายยางพาราเพื่อสร้างอำนาจต่อรองสู่ราคาที่เป็นธรรม ดำเนินงานด้านธุรกิจและการตลาด จนสามารถจัดตั้งตลาดกลางน้ำยางพาราจังหวัดสงขลา และเปิดตลาดประมูลยางแผ่นรมควันแบบ Paper Rubber Market เป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย กยท. ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามทิศทางที่วางไว้ มีความสามารถด้านบริหารและวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น นำประสบการณ์บริหารงานด้านยางพารา ช่วยผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของ กยท. เกิดเป็นรูปธรรม และส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

ด้านประวัติ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานสงเคราะห์สวนยาง ระดับ 3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในปี 2539 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ