กยท. พร้อมเยียวยาสวนยางประสบภัยพิบัติ มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกรฯ

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึล ทำให้พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ทำสวนยางพาราได้รับความเสียหาย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีสวัสดิการที่จัดสรรให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากสวนยางที่ประสบภัย ตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 49 (5) โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางกรณีสวนประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย อุทกภัย หรือวาตภัย ทั้งนี้ กยท.มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบภัยในเบื้องต้น หากสวนยางได้รับผลกระทบจนเสียสภาพสวน คือ ต้องมีต้นยางพาราเสียหายคราวเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่ ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท

“เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องเป็นเกษตรฯที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และที่ดินของสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือต่อพนักงาน กยท. ในพื้นที่ใกล้สวนยาง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประสบภัยหรือนับจากวันที่เหตุพิบัติภัยนั้นได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี ซึ่งทาง กยท. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด” นายสุขทัศน์ กล่าวทิ้งท้าย