เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่อ เฟส 2 โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” แจกเมล็ดพันธุ์ 100,000 ชุด

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกัน แจกเมล็ดพันธุ์ 100,000 ชุด รวม 500,000 ซอง ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร บรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจ ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับชุดเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวฟรี ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 จนกว่าจะครบจำนวน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการที่ Facebook : ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/pr.doae

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท  อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นการนำร่องเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลางให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10,000 ชุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 103,656 ราย

จากกระแสตอบรับที่ดีของการนำร่องโครงการฯ ระยะแรก เพียง 1 ชั่วโมง เปิดให้ลงทะเบียน ก็มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน และมีผู้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันเป็นจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย จึงได้ร่วมดำเนินโครงการฯ นี้อย่างเต็มรูปแบบขยายผลโครงการฯ ดังกล่าว โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 100,000 ชุด จาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด รวม   5 ซอง ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา และพริกขี้หนู

นายวิชัย เหล่าเจิรญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวว่า นอกจากเมล็ดพันธุ์ที่เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เรายังมีความร่วมมืออื่นๆ ที่จะทำให้ประชาชนเป็นสุขอย่างยั่งยืน นั่นก็คือแนวคิด สร้างสุข      3 ประการ

สุขที่ 1 ส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี สู่ประชาชนทั่วประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ ภายในปี 2020 เป็นมูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท

สุขที่ 2 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูกผัก เรามีทีมงาน Knowledge transfer ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิกพืชที่ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งก็คือนโยบายหลักของบริษัทฯ เรา นอกจากกลุ่มเกษตรกรมืออาชีพนี้แล้ว เรายังเห็นว่ากลุ่มผู้ปลูกผักมือใหม่ที่ต้องการความรู้ในด้านการปลูกพืชผัก โดยในกลุ่มนี้ข้อมูลที่สื่อสารต้องเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายๆ ซึ่งเราได้มีการจัดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชเหล่านี้ให้เข้ากับกลุ่มผู้ปลูกผักมือใหม่นี้ด้วย ซึ่งสามารถสแกน Qr code ด้านหลังซองได้เลยครับ

สุขที่ 3 เสริมสร้าง Young Smart Farmer บุคคลต้นแบบเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Young Smart Farmer นี้จะเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพอย่างยิ่งสำหรับประเทศชาติของเรา โดยเราพัฒนาหลักสูตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรแรกมีชื่อว่า “การผลิตผักเพื่อการค้า” ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องเป็นที่แรก ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปครับ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับชุดเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการที่ Facebook : ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/pr.doae

โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ หากมีพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จะเป็นผู้จัดส่งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้มีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรตำบลในแต่ละพื้นที่ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางด้านความรู้และวิชาการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนต่อยอดการดำเนินโครงการอื่นๆ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาภาคการเกษตร ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในยุคที่เศรษฐกิจยังชะลอตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยลดรายจ่ายครัวเรือนในระยะนี้