วช. จัดอบรมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ให้ปลอดภัย จากโรครากเน่า และใบจุดที่เกาะสมุย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โดยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ จัดการอบรมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย ให้กับอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ และเกษตรกรชาวสวนในเทศบาลเกาะสมุย ที่วิทยาลัยอาขีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วช. ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดย ดร. กลอยใจ สำเร็จวาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ วช. และ รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย ในการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ในการใช้ชีวภัณฑ์ B-Veggie ในการควบคุมโรคของผักไฮโดรโพนิกส์ ที่ปลูกในดินและในโรงเรือนเพาะชำที่ไร้ดิน เนื่องจากชาวสวนมีปัญหาที่เกิดจากการปลูกผักคือ โรคเน่า โรคใบจุด และศัตรูพืชในผัก

การควบคุมศัตรูผักโดยชีววิธี เป็นการใช้สื่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย์มายับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคหรือแมลง เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายต่อพืช เรียกจุลินทรีย์เหล่านี้ว่า จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โดยมีกลไกการยับยั้งหรือควบคุมเชื้อโรคหรือแมลง ด้วยการใช้เชื้อรา Beauveria bassiana ชนิดสดในการควบคุมแมลงศัตรูผัก

เชื้อราจะช่วยทำลายตัวอ่อนของแมลงทุกระยะและตัวเต็มวัย และสร้างสปอร์และงอก germ tube แทงทะลุผ่านผนังลำตัวแมลง เมื่อเชื้อราเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเต็มช่องว่างในตัวแมลง แมลงจะเป็นอัมพาตทั้งตัวและตาย

ดังนั้นการปลูกพืชผักจะให้ได้ผลดี จะต้องใช้การจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดการแปลงปลูก ระบบน้ำไหลเวียน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก ต้องรู้วิธีการปลูกที่ถูกต้อง การเพาะกล้าและการย้ายกล้าลงชุดปลูก การใช้ปุ๋ยที่ช่วยในการเจริญเติบโต และการเพิ่มมูลค่าของผักให้ได้ผล

และการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผักให้ได้ผลอย่างยั่งยืน และยังช่วยรักษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 025612445