วว. คว้า 3 รางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) และระดับดีมาก (ระดับเงิน)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คว้า 3 รางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 ได้แก่ โล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) 1 รางวัล และระดับดีมาก (ระดับเงิน) 2 รางวัล จาก โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office) ดำเนินงานโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบให้แก่องค์กรชั้นนำของไทยที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น โดย วว. มีเป้าหมาย “ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 5%” มุ่งมั่นปลุกจิตสำนึกการใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสีเขียวส่วนรวมให้ยั่งยืน ภายใต้คำขวัญ “Save Cost Save Energy Save TISTR” จากการที่ วว. ได้รับ “3 รางวัลสำนักงานสีเขียว” ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ วว. ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศ

“3 รางวัลสำนักงานสีเขียว” ซึ่ง วว. ได้รับในปี 2563 ประกอบด้วย

  1. โล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) วว. ได้รับในส่วนของ อาคาร ALEC หรืออาคารศูนย์ความเป็นเลิศสาหร่าย ซึ่งมีภารกิจในการสำรวจ เก็บรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็ก ยกระดับการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคลังสาหร่ายสู่ศูนย์ทรัพยากรสาหร่ายเพื่อการวิจัย พัฒนาวิธีการ เทคนิคการคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
  2. โล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีมาก (ระดับเงิน) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ อาคาร Admin ซึ่งเป็นอาคารอำนวยการ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร และ อาคารศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) มีภารกิจให้บริการตรวจวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบปริมาณทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เสียง แสง อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณทางกล รวมทั้งสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี บริการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบเพื่อการส่งออก เป็นต้น

อนึ่ง วว. โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถานีวิจัยในส่วนภูมิภาคของ วว. จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการการรับรองสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม โดยได้รับคะแนน 92.43 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว เมื่อปี 2562