เปิดศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงิน ป้องกันความเสี่ยง-เตือนภัย-สร้างเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตัวศูนย์ใหม่ “ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์” เพื่อช่วยวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันความเสี่ยง มีระบบช่วยเตือนภัยและสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานด้านการเงินสหกรณ์ โดยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และศึกษาวิจัยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ภายใต้ระบบกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

โดยศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินนี้ จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ตามอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเพื่อกำหนดระบบข้อมูล ระบบรายงานและระบบประเมินผลทางการเงินของสหกรณ์ 2.ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัดทางการเงินสหกรณ์ อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินสหกรณ์ ระบบเสถียรภาพทางการเงินสหกรณ์ ระบบเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ 3.รวบรวมรายงานข้อมูลทางการเงินสหกรณ์ ตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมจัดทำข้อมูลแนวโน้ม การคาดการณ์ภาวะด้านการเงินของสหกรณ์ รายงานสถิติการเงิน รายงานสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ รายงานเตือนภัยทางการเงินเพื่อเฝ้าระวังการเงินของสหกรณ์ รายงานความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเมื่อเกิดผลกระทบขึ้นแล้ว ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านความเสี่ยงทางการเงินแต่ละด้าน และ5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ศูนย์ฯที่เปิดใหม่นี้ จะอยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า กระบวนการทำงานในระยะเริ่มต้นศูนย์ฯ จะเริ่มให้สหกรณ์กลุ่มเป้าหมายที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาทรายงานเข้ามาก่อน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งเก็บปัญหาและอุปสรรค ในการรายงานข้อมูลของสหกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต ขณะเดียวกันยังเป็นการนำร่องการวิเคราะห์สหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ในการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  เช่น CAMELS และ BASEL I เพื่อประเมินว่าสหกรณ์จะได้รับผลกระทบเพียงใด และควรใช้เวลาในการปรับตัว พร้อมทั้งแจ้งผลการวิเคราะห์เพื่อเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังกล่าวต่ออีกด้วยว่า ทางศูนย์ฯ ได้มีการประสานงานและขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการออกแบบรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของสหกรณ์ ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เพื่อที่ศูนย์ฯ จะได้สามารถเข้าไปดำเนินงานแนะนำได้ตรงจุดมากขึ้นและลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งทำให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าสหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ทางศูนย์ยังได้มีการร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (MIS) เพื่อให้ข้อมูลที่สหกรณ์รายงานมีความถูกต้อง และสามารถนำไปวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงการร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการใช้ข้อมูลทางบัญชีร่วมกัน เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และส่งข้อมูลระหว่างกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประเมินสถานการณ์ของสหกรณ์ได้

 

ภาพจาก : http://www.coopthai.com