“บิ๊กฉัตร” ผุดไอเดีย ใน 3 ปี เปลี่ยนสระแก้วเป็น ‘โคบาลบูรพา’ ข้าวยังปลูกต่อไว้กินเอง

วันที่ 7 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 8.00 น. ที่ห้องประชุมบูรพา ศ่าลากลางจังหวัดสระแก้ว พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุป ความเสียหายจากภัยแล้ง ความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนจากการทำนา ไปเป็นการปลูกพืชที่ เหมาะสมกับพื้นที่ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ที่ประกาศเป็นเขตภัยแล้ง คือ โคกสูง อรัญประเทศ และ วัฒนานคร โดยใช้Agi-Map จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร จากนั้นจึงเดินทางลงพื้นที่ดูการปลูกอ้อย ในตำบลหนองสังข์ อ. อรัญประเทศ มอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บันทึกแทบรายการ เดินหน้าประเทศไทย และ เดินทางต่อไปยัง ต. หนองม่วง อ. โคกสูง เพื่อดูการเลี้ยงโค แบบ ประณีต ก่อนจะเดินทางกลับ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปว่า ที่ตนต้องเดินทางไปยังจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเป็นจังหวัดแรกของประเทศ ที่ประกาศเป็นเขตภัยแล้ง ใน3 อำเภอ 13 ตำบล 85 หมู่บ้าน ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ เฉพาะหน้า คือการมอบเงินช่วยเหลือให้ชาวบ้าน ตามระเบียบของทางราชการ ส่วนในระยะยาว คือการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ซึ่งดูจะอยากลำบากเพราะใน 3 อำเภอนั้นขาดแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แต่ก็ต้องพยายามทำ ด้วยการกระจายน้ำไปให้ครอบคลุมพื้นที่ พร้อม ๆ กับการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตร ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ปรับเปลี่ยนจากการปลูกช้าว ไปปลูกพืชอย่างอื่นที่ใช้น้ำน้อย หรือ การเลี้ยงปศุสัตว์ แต่ทั้งนี้จะต้องให้ชาวบ้านเปรับเปลี่ยนไปด้วยความสมัครใจ โดยทางราชการต้องหาพื้นที่ ทำนำร่อง เป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านเห็นก่อน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ตนสนใจแนวทางที่กรมปศุสัตสว์เสนอ คือการเปลี่ยนการทำนาไปเลี้ยงโค โดยเอาพื้นที่นารวมกันไปปลูกหญ้าเนเปียแปลงใหญ่และพัฒนาการเลี้ยงโค ของจังหวัด ให้เป็นเมือง “โคบาลบูรพา” ซึ่งสามารถทำได้ไม่แพ้ภาคอีสาน จะทำให้เกษตรกรมีรายได้กว่ากว่าปลูกพืชอื่นหลายเท่า โดยให้ทางจังหวัดทำโครงการ เสนอโครงการไปยังรัฐบาล ส่วนในพื้นที่ ต้องทำงานร่วมกัน โดยใช้ ระบบบซิงเกิลคอมแมน ให้คิดร่วมกัน ทำร่วมกัน

“ให้กำหนดโครงการใน 3 ปีแรก ว่าจังหวัดจะทำอย่างไร ระหว่างการปรับเปลี่ยน จะต้องคิดหาวิธีทำอย่างไร ให้ชาวบ้านมีรายได้และนำพื้นที่ที่เหลือจากการเลี้ยงโค ไปทำเกษตรที่เหมาะสม โดยเอา Agi map เข้าไปจัดการ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังคงต้องปลูกข้าวทำนา เพื่อเอาไว้กินเอง คือ กินเท่าไรให้ปลูกเท่านั้น ” พล.เอก ฉัตรชัย กล่าว