รมว. เฉลิมชัย ชื่นชม อกม. อาสาสมัครเกษตรฯ เสริมทัพ โครงการ “บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” พร้อมผลักดัน ภาคการเกษตร

“เฉลิมชัย” ชื่นชมและยกย่องการทำงานของ อกม. ที่มาช่วยเสริมทัพภาคการเกษตร หนุนโครงการ “บ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู่โควิด-19” ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในการผลิตพันธุ์พืชดีแจกจ่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ คาดหวังลดต้นทุนการดำรงชีพในยามวิกฤติการระบาดของโควิด-19 พร้อมมีเมล็ดพันธุ์พืชดีเพื่อเพาะปลูกรุ่นต่อไป เล็งผลักดันเครือข่ายภาคการเกษตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ จ.นครศรีธรรมราช ว่าเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการ “บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น

สำหรับโครงการ “บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” ได้ผลิตต้นพันธุ์พืชผักและพืชสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,813,148 ต้น แยกเป็นพืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 4 ชนิด ที่เป็นที่นิยมในการบริโภคและสามารถผลิตจากเมล็ดได้ง่าย ได้แก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ และพืชผักสมุนไพรเสริม จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน โดยมอบให้แก่เกษตรกร จำนวน 3 ครัวเรือน ต่อหมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ นำไปปลูกใน 3 ครัวเรือน ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และครอบครัวตัวอย่างอีก 2 ครอบครัว ในหมู่บ้านนั้นๆ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทั้ง 3 ครอบครัวนี้ จะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไปรายอื่นๆ ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง

โอกาสนี้ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ว่ามีหน้าที่เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน โดยทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงกรณีการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ อกม. จะช่วยเตือน แจ้งข่าว และเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เกษตร ปัจจุบัน อกม. ทั่วประเทศ จะอยู่ในวาระครั้งละ 4 ปี ขณะนี้มีจำนวน 75,155 ราย

ซึ่งที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อกม. มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะโครงการเยียวยาเกษตรกร หลายพื้นที่เดินทางลำบาก พี่น้องเกษตรกรไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเหล่านี้ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

“ปัจจุบัน อาสาสมัครเกษตรเหล่านี้ ไม่ได้มีรายได้ตอบแทน แต่ทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่คู่กับเจ้าหน้าที่เกษตรด้วยความเต็มใจ พร้อมบริการประสานความช่วยเหลือแก่เกษตรกร นับเป็นความเสียสละ และขอยกย่องพี่น้องอาสาสมัครเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กำลังหารือในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้”

ทางด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของ อกม. ให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ล่าสุดกิจกรรมโครงการ “บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ประสานความร่วมมือกับ อกม. เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่และจะมีการสร้างจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร จำนวน 1 จุด ในชุมชนให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ โดยขณะนี้กำลังแจกจ่ายต้นพันธุ์พืชไปยังเกษตรกร ซึ่งนอกจากจะปลูกเพื่อบริโภคแล้วก็ยังจะสนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นต้นแบบปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดี และนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรรายอื่นๆ และตนเองได้นำมาปลูกในรุ่นต่อๆ ไปด้วย

ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี โดยคาดหวังว่า โครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประจำวัน มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีมากขึ้น และเพิ่มปริมาณสมุนไพรที่ใช้ป้องกันรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามภูมิปัญญาไทยได้ และทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย