ผลิตภัณฑ์ถักทอ เส้นใยกล้วย มทร.ธัญบุรี

ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี อาจารย์โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พัฒนาเส้นใยจากกล้วย สำหรับผลิตภัณฑ์งานถักทอ

งานถ่ายทอด

อาจารย์โสภิดา เล่าว่า ประเทศไทยมีการเพาะปลูกกล้วยจำนวนมากและต้นกล้วยมักจะถูกตัดทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้เกิดขยะทางการเกษตร จึงมีแนวคิดนำกาบกล้วยมาผลิตเป็นเส้นใยกล้วย จากการวิจัยถือได้ว่าเส้นใยกล้วยเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงที่สุดในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติ และมีความต้านทานต่อการสลายตัวด้วยน้ำเค็มและเส้นใยกล้วยมีความเงามันและมีสีค่อนข้างเหลือง มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นเส้นใยสำหรับงานถักทอ และเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานฝีมือได้เป็นอย่างดี

ต้นกล้วย กาบกล้วย

“เส้นใยจากกล้วยมีจุดเด่นคือเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรง มันวาว เมื่อผลิตเป็นเส้นใยรูปแบบเส้นใยแบน สามารถนำไปทอเป็นเส้นผืนเสื่อ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อทอเส้นใยกล้วยในรูปแบบต่างๆ เช่น สมุดบันทึก กระเป๋า แจกันทรงสูง สำหรับเส้นใยกล้วยรูปแบบเส้นใยกลม เป็นเส้นใยที่ผ่านกระบวนการบิดเกลียวเชือกเพื่อนำไปใช้การถักขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตะกร้า กระเป๋า ดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งความแตกต่างของรูปแบบเส้นใยเกิดจากกระบวนการผลิตเส้นใยที่แตกต่างกัน ทำให้ได้เส้นใยจากกล้วยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายยิ่งขึ้น”

ทำกระเป๋า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส้นใยกล้วย ดำเนินการยื่นอนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส้นใยกล้วย ทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผู้ปลูกกล้วย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีความโดดเด่นและทันสมัยเพื่อที่จะได้ศักยภาพในการแข่งขันและสามารถส่งออกได้ โดยผ่านบริษัท วัน บานาน่า จำกัด ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการผลิตเส้นใยจากกล้วยเพื่อส่งออกให้กลุ่มวิสาหกิจนำไปออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานถักทอ เพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายหรือส่งกลับมายังบริษัท วัน บานาน่า จำกัด เพื่อเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ออกจัดจำหน่ายต่อไป

โดยผลงาน “การพัฒนาเส้นใยจากกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์งานถักทอ” เป็น 1 ใน 4 ผลงาน ประกอบด้วย “การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งการและเคหะสิ่งทอ (ผ้าใยกล้วยบัวหลวง)” โดย ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ “การพัฒนาวัสดุผสมจากไผ่เหลือทิ้ง (Development of bamboo composites from bamboo waste)” โดย ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยหน่อไม้ดอง” โดย ผศ.ดร.อารณี  โชติโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการในงาน จากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 150 หน่วยงาน มทร.ธัญบุรี ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Platinum Award” พร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท ที่นำไปจัดแสดง ในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ผลิตภัณฑ์ถักทอ

ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รับรางวัล
อาจารย์โสภิดา วิศาลศักดิ์