แปลงใหญ่ ฉุดไม่อยู่ เดินหน้าตลาดนำการเกษตร ร่วมมือกับ บิ๊กซี ดันผัก-ผลไม้ ปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและ
มอบแนวทางการทำงาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายสำคัญที่จะให้เกษตรกรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ตลาดนำการเกษตร
เป็นเป้าหมายสำคัญ ส่งผลให้เกษตรกรวางแผนการผลิตตามความต้องการและตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงการผลิตและการรักษามาตรฐานสินค้าเกษตร การสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ จะส่งผลดีต่อเกษตรกร ให้มีรายได้ที่แน่นอน ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการผ่านรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เรียนรู้การบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า วางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ เข้าสู่ปีที่ 5 มีจำนวน 6,926 แปลง สินค้าเกษตรประมาณ
90 รายการ พื้นที่ 6,777,454 ไร่ สมาชิกรวม 413,697 ครัวเรือน ที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนและเห็นผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสำคัญต่อไปคือการส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับสินค้าแปลงใหญ่ ให้เป็นสินค้าพรีเมียม ปัจจุบันแปลงใหญ่ทั้งหมด ใช้นโยบายตลาดนำการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนโครงการ การร่วมมือกับ บิ๊กซี

ในวันนี้จึงเหมือนเป็นการเปิดตลาดให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมถึงทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวทาง
การดำเนินงานที่ตรงกัน พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมถึง
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวเพิ่มเติมว่า
บิ๊กซีพร้อมที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้เริ่มขับเคลื่อนอย่างเป็นเป็นรูปธรรม โดยรับซื้อแตงโมจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร มียอดสั่งซื้อ 1,800 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท และรับซื้อ สับปะรดบ้านคา จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมียอดสั่งซื้อ 439 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผลผลิตการเกษตรอีกหลายอย่างอาทิอโวคาโดที่ยังอยู่การประสานงานเชื่อมโยงซึ่งได้รับความกรุณาช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ บิ๊กซีมีนโยบายเป็นเพื่อนที่ดีของเกษตรกรไทย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกระยะยาว เพื่อการมีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ ซึ่งโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบิ๊กซีได้ดำเนินการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงกับเกษตรกรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาผลิตผลให้แก่กลุ่มเกษตรกรไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนพื้นที่ในสาขาบิ๊กซีในทั่วประเทศให้เกษตกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วย