ม.เกษตร กำแพงแสน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ร่วมใจสู้โควิด 19

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ร่วมใจสู้โควิด 19 ขึ้นระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564 เพื่อพัฒนานิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หรือบุคคลในครอบครัว และประชาชนทั่วไปโดยรอบวิทยาเขต ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) และยังสามารถช่วยให้สร้างรายได้แบบพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน

ภายในงานได้การมีจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆ อาทิ คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล ผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยหมักจากมูลแพะ ปุ๋ยจากมูลโค รวมถึงผลงานวิจัยพืชสมุนไพร เช่น ผลิตภัณฑ์สบู่จากกาวเครือขาว มังคุด ดอกดาวเรือง ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน นำหนังสือ เอกสาร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปแจกและสาธิตวิชาชีพ การทำขนม และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว นำข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาจำหน่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวพันธุ์ต่างๆ ณ บริเวณพื้นที่ 48 ไร่ (หลังโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน)