อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยางพาราเป็นเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ RGP ส่งเสริมการทำแผนพัฒนาธุรกิจครบวงจร

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมี นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง นายสัมฤทธิ์ สุขดำ ประธานกรรมการ นายมนัส หมวดเมือง ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ได้รับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอนยางพารา และการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ ภายในโรงงานผลิตของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด และกล่าวชื่นชม และให้กำลังใจผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ได้ดำเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ ที่เน้นผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก มีการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่หลากหลาย ใช้กลไกสหกรณ์แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งได้แนะนำการพัฒนาธุรกิจและขยายช่องทางการตลาด ให้มีการวางแผนการตลาด จัดทำแผนธุรกิจที่ครอบคลุม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการตลาด รวมทั้งใช้ระบบออนไลน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด เป็นสหกรณ์แรกที่คิดค้นสูตรการผลิตโดยเอาน้ำยางข้นมาเป็นส่วนผสมหลัก ได้ทำการวิจัยและทดลองร่วมกับกรมทางหลวงชนบท และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนประสบผลสำเร็จ ผ่านการรับรองมาตรฐาน RGP รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ในการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ให้กับกรมทางหลวงชนบท เพื่อนำไปติดตั้งบนทางหลวง มีกำลังการผลิต 300 ต้น/วัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มมากขึ้น จะช่วยลดความสูญเสีย ช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนนที่ไม่อาจประเมินค่าได้แล้ว ยังเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ประเภทสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิก 89 คน มีทุนดำเนินงานกว่า 20 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพื่อจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพื่อแปรรูป-จำหน่าย ประเภทหมอนและที่นอนยางพารา ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินธุรกิจแปรรูปหมอนและที่นอนยางพารามากว่า 3 ปี โดยสหกรณ์ฯ ได้รับซื้อน้ำยางข้นจากสมาชิกสหกรณ์ และบริษัทนำมาแปรรูป ที่ผ่านมามียอดจำหน่ายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์กู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนในการรวบรวมน้ำยางสด และจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้วย