วศ. จัดประชุม การบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เดินหน้าพัฒนาบริการ มุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาแผนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และทบทวนนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ เพื่อพัฒนาการบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการทั้ง 4 ขอบข่าย

ทั้งนี้ วศ. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยได้รับการตรวจติดตามการรักษาระบบ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ครอบคลุม 4 ขอบข่าย ได้แก่

1. การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์

3. การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. การบริการรับ-ส่งตัวอย่างและรายงาน