ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูและเกื้อกูล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สร้างสังคมแห่งความสุขและเกื้อกูลกัน สานต่อ “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ปลูกฝังพนักงานในองค์กรรู้จักกตัญญูรู้คุณ แบ่งปัน ช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุรอบฟาร์มและโรงงานของบริษัททั่วประเทศที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขาดคนดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้ โดยตลอด 10 ปีของการดำเนินโครงการ ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วรวมมากกว่า 800 ราย และเป็นการให้ความช่วยเหลือไปตลอดชีวิตจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรม ซึ่งล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2563 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ซีพีเอฟรับเข้าโครงการอยู่ที่ 357 ราย กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ และในทุกๆ ปี จะมีการพิจารณารับผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไขเข้าโครงการเพิ่มเติม

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ซีพีเอฟประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่ผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ

นางทองเทื้อม ช่างประดิษฐ อายุ 84 ปี อาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สูงวัยที่ซีพีเอฟรับเข้าร่วมโครงการ ปี 2559 ในความดูแลของโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ (เป็นผู้สูงวัย 1 ใน 6 ราย ที่โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือดูแล) ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งท่อนล่างและหูตึง กินและนอนอยู่ที่ศาลาเล็กๆ ของทางเทศบาลตำบลท่าหลวงสร้างให้ โดยทุกๆ วันจะมีเด็กศูนย์ปฏิบัติธรรมนำอาหารมาให้คุณยายเพื่อไว้รับประทานทั้ง 3 มื้อ คุณยายมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาทต่อเดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน และได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 5 ปีแล้ว

นางบัวผัน มาลัยลิน อายุ 81 ปี ผู้สูงวัยอีกรายที่ซีพีเอฟรับเข้าโครงการ ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรกของการทำโครงการ โดยอยู่ในความดูแลของโรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือเช่นเดียวกัน ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีภาระต้องดูแลบุตรชายซึ่งเป็นอัมพาตนอนติดเตียง รายได้ที่เยียวยาครอบครัวมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน และได้รับเงินช่วยเหลือจากซีพีเอฟเดือนละ 2,000 บาท มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ซีพีเอฟช่วยดูแลสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ซื้อที่นอนใหม่แทนของเดิมซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

นางผิว ขยายวงศ์ อายุ 90 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซีพีเอฟรับเข้าโครงการปี 2562 ในความดูแลของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยของซีพีเอฟ มีปัญหาเดินไม่สะดวก เพราะเคยขาหัก ทำให้ขาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน รวมทั้งอายุมากจึงมีปัญหาเรื่องสายตาที่มองไม่ค่อยเห็น คุณยายผิวอาศัยอยู่โดยลำพัง ไม่มีลูกหลานดูแล มีเพื่อนบ้านที่มาช่วยดูแลและให้ความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว โดยมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 900 บาทต่อเดือน และเงินช่วยเหลือที่ซีพีเอฟมอบให้เพื่อใช้ในการดำรงชีพทุกเดือน

“กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองไม่ได้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ สภาพจิตใจ อารมณ์ และสภาพแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์พิจารณารับผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในชุมชนรอบฟาร์มหรือโรงงานของซีพีเอฟในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งนอกจากเงินช่วยเหลือที่ใช้ในการดำรงชีพ 2,000 บาททุกเดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ซีพีเอฟออกเยี่ยมเยียนและติดตามสอบถามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง