กยท. เร่ง สร้างความเข้าใจชาวสวนยาง ลงพื้นที่แจง กระบวนการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางฯ

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) นายสุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาราคายางผันผวน พร้อมพบปะและสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่

นายสุขทัศน์ เผยว่า การลงพื้นที่วันนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตลาดกลางยางพารา จังหวัดนครศรีรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการบริหารจัดการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพารา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การเพิ่มช่องทางการขาย ขยายและจัดหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บยางที่เกษตรกรนำมาขายในตลาดกลางให้เพียงพอ รวมไปถึงการเปิดรับแจ้งข้อมูลราคายางผันผวน

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล

“กยท. เปิดรับแจ้งข้อมูลราคายางผันผวน โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านยางพาราจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น ไม่สะดวกในกระบวนการขายยาง สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ Error! Hyperlink reference not valid.” รองผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุขทัศน์ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางว่า มีฐานมาจากใช้ราคาที่มีการซื้อขายจริงผ่านตลาดกลางมาถ่วงน้ำหนัก และวิเคราะห์ปัจจัยตามสภาพทางการตลาดที่มากระทบ เช่น ภาวะการซื้อขายที่อยู่ในตลาดอื่นด้วย โดย กยท. กำหนดให้ราคาประมูลยางในแต่ละวันสูงหรือต่ำกว่าราคาเปิดตลาดกลางที่ กยท. ประกาศ ไม่เกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม ยกเว้นราคาซื้อขายน้ำยางสด