วว./การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามสัญญาโครงการวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม กระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่น ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กระบุง

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามสัญญาโครงการวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม กระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่น ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) พร้อมด้วย นักวิจัย ศนส. และผู้บริหารเขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โครงการวิจัยดังกล่าว ดร. ภัทราวีร์ ทองอ่อน นักวิจัย ศนส. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขื่อนในมิติต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่น ให้เป็นตามมาตรฐาน ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนบ้านแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี