ราชมงคลสุวรรณภูมิยกระดับขีดความสามารถบุคลากร ต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก และยังเป็นระบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตแก่มนุษย์ เครื่องจักรอัตโนมัติสามารถควบคุมและช่วยลดความเสียหายจากการทำงานโดยแรงงานมนุษย์ มีการทำงานที่สะดวกและง่ายสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีอัตโนมัติใหม่ๆ จึงได้รับความสนใจมากขึ้น

ดังนั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจและสามารถต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการให้สามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสามารถต่อยอดงานธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตได้

อาจารย์บุญธิดา ชุนงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งการนำระบบออโตเมชั่นหรือการใช้เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมได้กลายเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการไปแล้ว เนื่องจากความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความประหยัดและความปลอดภัยนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในด้านการตลาดและกระบวนการผลิต ซึ่งระบบออโตเมชั่นสามารถตอบโจทย์ได้ทุกประการ เพราะการใช้แรงงานเพียงอย่างเดียวมีข้อจำกัดหลายอย่างส่งผลให้การลงทุนต่างๆ ไม่สามารถเกิดการพัฒนาและเติบโตได้ในตลาดที่นับวันก็จะมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานควรศึกษา ทำความเข้าใจในการใช้งานระบบการผลิตแบบใหม่ เพื่อนำมาต่อยอดและส่งเสริมให้กิจการมีความเข้มแข็งในระบบตลาดและสามารถให้การผลิตได้ตามเป้าหมาย ระบบออโตเมชั่นทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ เหมือนกันทุกประการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานในการผลิตที่มักจะมีความผิดพลาดได้ง่ายกว่า เจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดความผิดพลาดนี้ รวมทั้งระบบออโตเมชั่น ช่วยลดต้นทุนในการผลิตเพราะสามารถวางแผนควบคุมการผลิตและค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนได้อย่างแม่นยำ และสามารถส่งเสริมด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดีเพื่อทดแทนแรงงาน สำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง

ระบบออโตเมชั่นจึงเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตได้อย่างแท้จริง ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญที่สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ดังนั้น การเลือกลงทุนในด้านออโตเมชั่นควรมีการพัฒนาและอบรมบุคลากรไปพร้อมกันด้วยเพื่อให้สามารถทำงานกับระบบได้แบบมืออาชีพ รับรองได้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตได้ดีในอนาคตจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแน่นอน