กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงบ 1,600 ล้านบาท เสริมศักยภาพสหกรณ์การเกษตร รวบรวมข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นอีก 5 หมื่นตัน หวังช่วยดันราคาข้าวและลดปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรขนข้าวตากบนถนน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาเกษตรกรนำข้าวไปตากบนถนนเริ่มลดลงแล้ว หลังจากที่ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อให้เร่งลงพื้นที่ติดตามปัญหาดังกล่าว และประสานสหกรณ์ที่มีลานตาก ลานเท และโกดังในพื้นที่ ได้อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกเข้าใช้พื้นที่ได้ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งคาดว่าปีการผลิตหน้าปัญหาเช่นนี้คงไม่เกิดอีก

เนื่องจากได้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรปีงบประมาณ 2564 วงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท ล่าสุดผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว

“การช่วยพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกได้ทั่วกัน เพราะจะช่วยสหกรณ์พัฒนา ยุ้ง ฉาง ลานตาก จะช่วยให้สมาชิกขายข้าวได้ราคาเพิ่มขึ้น เช่น กรณีที่เกษตรกรนำข้าวมาตากบนถนนในบางจังหวัด เพราะเกษตรกรเกี่ยวสด ราคาข้าวก็จะโดนกด โดนบีบจากพ่อค้า เหลือ 10 บาท ต่อกิโลกรัม พี่น้องเกษตรกรจึงต้องตากข้าวบนถนน จึงต้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยด่วน ซึ่งมองอีกมุมการนำข้าวไปตากไว้ตามริมทางก็กระทบต่อผู้ใช้ถนน เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เขาไม่มีที่เก็บข้าว ฉะนั้น ทุกอย่างเกี่ยวพันกันหมด หากสหกรณ์มีอุปกรณ์ยุ้งฉาง ลานตากและเครื่องอบลดความชื้นให้บริการในราคาเป็นธรรม เกษตรกรก็จะสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ดีขึ้น ส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น” นางสาวมนัญญา กล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสหกรณ์ทั่วประเทศมีโกดัง ฉาง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น รวมทั้งสิ้น 483 สหกรณ์ ใน 58 จังหวัด จำนวนอุปกรณ์ที่มีประมาณ 1,625 อุปกรณ์ ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดได้มีสหกรณ์ที่เปิดพื้นที่ลานตากโกดังและฉาง ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้เข้าไปใช้บริการตากข้าวแล้ว

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับงบประมาณวงเงิน 1,600 ล้านบาทนั้น เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ภายใต้กรอบเงินกู้ 4 แสนล้านบาท อยู่ในแผนงานที่ 3.1 โดยทาง สศช. ได้เห็นชอบแล้ว ขณะนี้รอ สศช. แจ้งไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อแจ้งกรมบัญชีกลาง จ่ายเงินงวดที่ 1 ให้กับกรมนำไปจัดสรรให้สหกรณ์ที่เสนอโครงการเข้ามา

ทั้งนี้ โครงการจะจัดงบอุดหนุนให้กับสถาบันเกษตรกร ที่ได้แจ้งความจำนงขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเข้ามา โดยทั้งหมดได้ยืนยันโครงการกับกรมแล้ว โดยแต่ละแห่งต้องสมทบเงินของสหกรณ์เองอีก 10% เพื่อดำเนินโครงการสร้างยุ้ง ฉาง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น มีทั้งหมด 32 จังหวัด 42 สหกรณ์ ส่วนมากอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉพาะสร้างโกดัง ลานตาก ไซโล วงเงิน 875 ล้านบาท 63 แห่ง ใน 32 จังหวัด 42 สหกรณ์ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มศักยภาพในการรวบรวมข้าวเพิ่มได้อีก 5 หมื่นตันในแต่ละฤดูการผลิต ทั้งนี้ กรมได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแต่ละจังหวัด มีสหกรณ์จังหวัดเป็นประธานติดตามงานเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ