เอสซีจี ผนึกภาครัฐ จีซี ขับเคลื่อน “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม” ดันผู้ประกอบการไทยแข็งแกร่งตามโมเดล BCG หนุนสิ่งแวดล้อม-เศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน

นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี

กรุงเทพฯ : 16 พฤศจิกายน 2563 – นายยุทธนา เจียมตระการ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่–
การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม” ระหว่าง นายวันชัย พนมชัย (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (ขวาสุด) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร. ชญาน์ จันทวสุ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยาน ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต โดยเอสซีจีได้มีส่วนร่วมร่างและเผยแพร่มาตรฐานดังกล่าว ผ่านการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำมาตรฐานนี้ไปใช้ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การใช้งาน ตลอดจนการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้เป็นวัตถุดิบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว BCG (Bio – Circular – Green Economy) ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจี ได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel