ธ.ก.ส. คว้า 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2563

ธ.ก.ส. ปลื้ม คว้า 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 จากกระทรวงการคลัง ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นเกียรติยศ ผู้นำองค์กรดีเด่น การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล และการบริการดีเด่น พร้อมขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคาร โดยจะนำความภาคภูมิใจนี้มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานต่างๆ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนที่เข้มแข็ง และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประเทศ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นายทองลักษณ์ หาญศึก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข นางปานทิพย์ ศรีพิมล และ นางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ อดีตผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นเกียรติยศ รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทดีเด่น รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ และรางวัลบริการดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ธ.ก.ส. ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับถึง 7 รางวัล ประกอบด้วย

  1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นเกียรติยศ สะท้อนการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ความท้าทายในสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร โดยยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพันธกิจบนพื้นฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานสากล เพื่อเป็นองค์กรธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ผ่านการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีแนวปฏิบัติในเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
  2. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น : ผู้นำองค์กรได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำให้ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน ด้วยการวางรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ยกระดับศักยภาพ ธ.ก.ส. ให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา สร้างโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แก้ไขปัญหาความยากจน และสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนที่คำนึงถึงคุณค่าร่วมที่สมดุลในทุกๆ ด้าน ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน
  3. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น : ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการกำหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางในการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังได้กำหนดช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น : ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป็นการธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทอย่างแท้จริง ร่วมสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชน เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกทั้งมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการ ธ.ก.ส. จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในการใส่ใจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  5. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทดีเด่น : การดำเนินงานภายใต้แนวคิด การบ่มเพาะ การยกระดับ การต่อยอด ระหว่าง ธ.ก.ส. วว. และ ธสน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs เกษตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าเกษตร นอกจากจะส่งผลให้ทั้ง 3 หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่สำคัญ อาทิ ลดความเสี่ยงให้การให้บริการเงินทุน การขยายผลวิทยาศาสตร์และงานวิจัย พร้อมทั้งสามารถสร้างผู้ส่งออกรายใหม่ ยังทำให้รัฐวิสาหกิจสามารถสร้างคุณค่าในด้านความยั่งยืนในภาคการเกษตรไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
  6. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ : ธ.ก.ส. ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการนำเส้นทางการใช้บริการของลูกค้าและประสบการณ์ของลูกค้ามาออกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการ ความคาดหวัง โดยนำเทคโนโลยีทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเกษตรสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า รวมถึงนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคาร อาทิ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile บัตร Debit Visa Banking Agent เป็นต้น และ
  7. รางวัลบริการดีเด่น : ธ.ก.ส. มุ่งมั่นให้ลูกค้าและประชาชนได้รับบริการที่ดีตามสโลแกนที่ว่า “ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร” จึงได้กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้น Customer Centric รวมทั้งได้นำมาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO 9001 และมาตรฐาน GECC มาจัดทำมาตรฐานในการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการทำงาน และบุคลากร เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชน จนทำให้ ธ.ก.ส. ได้รับความไว้วางใจมาตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส. ขอขอบคุณเกษตรกรลูกค้าทุกท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารมาโดยตลอด ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ จะเป็นพลังให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Better Life ชุมชนที่เข้มแข็ง Better Community และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม Better Pride ให้กับเกษตรกรของประเทศต่อไป