กรมการข้าว เรียกระดมสมอง ศมข. วางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวหลังการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2563 ว่า วันนี้ กรมการข้าวได้เชิญศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในส่วนภูมิภาคทั้ง 28 ศูนย์ มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนถึงแนวทางการซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากแปลงขยายพันธุ์ปี 2564 (ฤดูฝน 2563) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกและราคาเมล็ดพันธุ์ โดยกำชับให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์ ดูแลควบคุมกระบวนการการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสูงสุด ไปจนถึงการกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ต้องคำนึงถึงการลดภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเป็นหลัก นอกจากนั้น การจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรควรวางแผนให้ดี เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอาเปรียบในเรื่องราคารับซื้อ

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อนำมาเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น กองเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงต้องมุ่งเน้นในการกำกับดูแลในเรื่องของการกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์คอยให้การสนับสนุนในภารกิจ

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์

ในเบื้องต้นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวจะรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ในปี 2564 (ฤดูฝน 2563) มีด้วยกันทั้งหมด 8 ชนิด คือ 1. ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง 2. ข้าวปทุมธานี 3. ข้าว กข 43 4. ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง 5. ข้าวสังข์หยดพัทลุง 6. ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง 7. ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง และ 8. ข้าวหอมมะลิ