วว. ผนึกกำลัง ภาครัฐ/เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไทย ให้สามารถพัฒนาชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ได้เองในประเทศ ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ขนส่งสินค้า รถบัส รถไฟ  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์สมัยใหม่ทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ตั้งเป้าโปรเจ็กต์แรกเตรียมผลิต “รถไฟพร้อมตู้โดยสาร” แบรนด์ของคนไทยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล หวังช่วยลดการนำเข้า ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ ให้เกิดการพัฒนาชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ทดสอบ และรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานสากล ลดการนำเข้าและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี

“เป้าหมายแรกในการดำเนินงานร่วมกันของทั้ง 3 หน่วยงาน คือ การร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการผลิตรถไฟพร้อมตู้โดยสารที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเป็นครั้งแรก โดยจะเป็นรถไฟสำหรับการเดินทางระหว่างเมืองของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งขบวนรถไฟดังกล่าวต้องมีมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล ผ่านการทดสอบและการรับรองโดยหน่วยงานรัฐจากทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญให้แก่อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไทยในการผลิตชิ้นส่วนทดแทนการนำเข้าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีความยั่งยืน” ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับบทบาทสำคัญของหน่วยงานทั้งสาม จะดำเนินงานสนับสนุนงานเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้

วว. พร้อมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐาน การทดสอบ และการรับรอง รวมถึงการต่อยอดการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย วว. มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง หรือ ศทร. ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศไทยในด้านการทดสอบวัสดุชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น ยานยนต์และระบบราง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทคนไทยที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงในการประกอบการด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้แก่ค่ายรถยนต์ชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ บริษัทยังมีผลงานโดดเด่นในการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไทย บริษัทพร้อมรับนโยบายในการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมด้านการขนส่งสาธารณะ ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ

สวทช. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนบุคลากรร่วมจัดทำมาตรฐาน การทดสอบ และการรับรองผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนจากหน่วยงานภายนอก