กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินงบประมาณ 144,000 บาท เพื่อจัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินงบประมาณ 144,000 บาท เพื่อจัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเขาตำหนอน จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นางปาริชาต สุธาประดิษฐ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการสหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มในสถาบันการเกษตรกรปี 2560 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 144,000 บาท โดยให้สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพังงา ดำเนินการให้กลุ่มอาชีพ ในสังกัดสหกรณ์ จังหวัดพังงา ในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ในการผลิต 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเขาตำหนอน สังกัดสหกรณ์การเกษตรทับปุด จำกัด จำนวนเงิน 72,000 โดยมีนางปรีดา ทวีรส ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเขาตำหนอน และสมาชิกเป็นผู้รับมอบ ณ บ้านเขาตำหนอน อ.ทับปุด จ.พังงา และกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร สังกัดสหกรณ์การเกษตร ทับปุด จำกัด เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท โดยมีนางพวงเพชร คาหาปะนะ ประธานกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร และสมาชิกเป็นผู้รับมอบ ณ บ้านโคกไคร ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เพื่อกลุ่มได้นำไปซื้อเครื่องกวนเครื่องแกง จำนวน 1 เครื่อง และบรรจุภัณฑ์

นางพวงเพชร คาหาปะนะ ประธานกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร กล่าวว่า กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร หรือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 จำนวนสมาชิก 50 คน เริ่มที่จะผลิต “กุ้งย่าง” เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มเพราะเห็นว่าตลาดมีความต้องการ ราคาสูง ทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในชุมชน ต่อมาได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP ระดับห้าดาวได้จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อว่า ผลิตภัณฑ์กุ้งย่างตราทรัพย์สมุทร และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตเครื่องแกง เครื่องแกงที่ผลิตด้วยกัน 3 อย่าง คือ เครื่องแกงพริก เครื่องแกงกะทิ และ เครื่องแกงส้ม จากเดิมผลิตเครื่องแกงด้วยวิธีตำด้วยมือ โดยใช้ครกหินผลิตเครื่องแกงได้ครั้งละ ประมาณ 30 – 60 กิโลกรัมไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ต่อมาทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ได้งบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้งบสนับสนุนในการซื้อเครื่องกวนเครื่องแกง ทางกลุ่มสามารถผลิตได้ถึงครั้งละ 300 – 400 กิโลกรัม ต่อ ครั้ง ทำให้กลุ่มมีกำลังในการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพียงกับความต้องการของลูกค้า สำหรับตลาด ทางกลุ่มส่งขายให้กับกลุ่มร้านค้าภายในหมู่บ้านและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มสมาชิกเดือนละ 5,000 – 6,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นรายได้เสริมของกลุ่มฯ