”กรมการข้าว” นำสื่อเยี่ยมชมนาแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมวิถีเกษตรกร

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 500 ไร่ ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ข้าวชุมชนเมื่อปี 2555 ในกลุ่มจะมีโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มกันเพื่อผลิต ทำให้มีอำนาจในการต่อรอง และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้

โดยไม่ได้รวมทุกแปลงเข้าด้วยกัน เพียงแต่เป็นการรวมกลุ่มกันเท่านั้น โดยภาครัฐจะเข้ามาส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพข้าว และกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ พัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ การบริหารจัดการ เชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ด้วยการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ประณีตและเหมาะสมกับพื้นที่สู่เกษตรกรในชุมชน ทั้งยังมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และธนาคารปุ๋ยอีกด้วย

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มาเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจเกษตรกร และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามโครงการที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ดำเนินงานนาแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี นอกจากกิจกรรมนาแปลงใหญ่แล้ว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว กล่าวว่า สำหรับสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ก็ได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งเรื่ององค์ความรู้ การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ ให้ความรู้ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย กระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุ เครื่องหยอดข้าว เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และจักรเย็บกระสอบ เพื่อให้การดำเนินงานของเกษตรกรเป็นไปได้อย่างง่ายและราบรื่นมากยิ่งขึ้น

นางสมพิศ เหลืองประมวล ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม กล่าวว่า ทางศูนย์มีกิจกรรมมากมายในการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การออมหุ้นและปันผลสมาชิกได้มีรายได้เพิ่มเติม มีการแปรรูปข้าวจำหน่าย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และจำหน่ายให้กับสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรใกล้เคียง ผลิตสารชีวภัณฑ์จำหน่ายและใช้เอง จำพวก ไตรโคเดอร์มา สารสกัดจากสะเดา และเมทาไรเซียม ทั้งยังให้สินเชื่อเรื่องปุ๋ย สารเคมี กับสมาชิกภายในกลุ่ม ศูนย์จึงมีความมั่นคงและแข็งแรงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้หรือเครื่องมือการส่งออกการผลิตต่างๆ

ปัจจุบัน ภายในกลุ่มมีสมาชิก 26 ราย ภายในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการกับทางศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่ามะขาม มีการเรียนรู้พัฒนากลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพอย่างเป็นระบบ มีการทำนาแปลงใหญ่ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต แปรรูปข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองและนำจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้าศูนย์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางเกษตรกรมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีการทำงานอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ทั้งนี้จากความตั้งใจและพิถีพิถันทางศูนย์จึงได้รับรางวัลจากการประกวดระดับจังหวัดถึง 2 รางวัล คือ รางวัลศูนย์จัดการศัตรูพืช และรางวัลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน