กระบี่ จัดโครงการเคลื่อนที่บูรณาการร่วมคลินิกเกษตร ให้บริการเกษตรกรบนเกาะลันตา

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 18 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก., คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว, คลินิกยางพารา, คลินิกส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, คลินิกอารักขาพืช, คลินิกสุขภาพของเกษตรกร, คลินิกสภาเกษตรกร, คลินิกประเมินผล, ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้, บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน) และได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนบ้านพระแอะ คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 200 ราย

พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกัน เกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการและบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมชมงานอีกด้วย จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานใช้โอกาสนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวของท่านเอง โดยเข้ารับบริการหรือขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตามคลินิกต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป