ธ.ก.ส. แสดงความเสียใจกรณีลูกค้าสาขาลำปลายมาศ เสียชีวิต พร้อมแจงการให้บริการทำธุรกรรมที่สาขา

นายสมเกียรติ กิมาวหา

ธ.ก.ส. ขอแสดงความเสียใจต่อกรณีที่ลูกค้าสาขาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขา แจงมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมากเพื่อมารับเงินจากโครงการนโยบายรัฐต่างๆ พร้อมแนะช่องทางการใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางไปสาขา ผ่าน ATM และ A-Mobile ได้

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวลูกค้าสาขาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางมารับคิวใช้บริการที่ ธ.ก.ส. สาขาลำปลายมาศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยธนาคารได้มอบหมายให้ผู้จัดการสาขานำพวงหรีด เงินร่วมทำบุญ น้ำดื่ม ไปเคารพศพ ซึ่งญาติๆ เข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า  ในช่วงที่ผ่านมา มีโครงการนโยบายรัฐที่จ่ายเงินให้กับเกษตรกรจำนวนมากผ่านระบบ ธ.ก.ส. เช่น โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลัก 5 ประเภท (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน) ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 5 ล้านครัวเรือน และยังมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น ทำให้มีเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปมาใช้บริการที่สาขาจำนวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะที่สาขาดังกล่าวมีการโอนเงินกว่า 13,000 ราย ประกอบกับเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธ.ก.ส. คำนึงถึงความปลอดภัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จึงได้พยายามบริหารจัดการการให้บริการผ่านการแจกบัตรคิว เพื่อมิให้ลูกค้าต้องมารอหน้าสาขานานเกินไป ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าทราบช่วงเวลาที่จะได้รับบริการและสามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อทำภารกิจอื่นๆ ของตนเองได้

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ได้เชิญชวนให้ลูกค้าที่มีบัตร ATM ทำธุรกรรมผ่านตู้ถอนเงินอัตโนมัติหรือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile รวมถึงมีการนัดหมายผ่านผู้นำชุมชนเพื่อให้บริการตามหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ตำรวจ อสม. เข้ามาอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการ ธ.ก.ส. มุ่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด และจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ มาพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นสำหรับรองรับการทำธุรกรรมของลูกค้าที่มีปริมาณมากต่อไป นายสมเกียรติ กล่าว