อุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านหินเกลี้ยง ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การทำเซรั่มน้ำมันมะพร้าวบำรุงผมและผิวโดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน โดย วิทยากร รศ.ดร. ธนภร อำนวยกิจ จากภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านหินเกลี้ยง เข้าร่วมการอบรมและร่วมทดลองทำเซรั่มน้ำมันมะพร้าว เพื่อนำไปต่อยอดสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของชุมชนต่อไป