อว.ชู เครื่อง UBU-UVC ม.อุบลฯ ผลงานและนวัตกรรมเด่น “ตอบรับชีวิตวิถีใหม่” ภาวะวิกฤตโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงสรุปผลงานเด่น ปี 2563 และแผนยุทธศาสตร์ปี 2564 พร้อมมอบรางวัลผลงานและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ในรอบปีที่ผ่านมา โดย ผลงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครื่อง UBU-UVC : Smart Germicidal Irradiation Machine และการดำเนินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น 1 ใน 11 ผลงานและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตโควิด-19 รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และ ดร.อนิรุธ สืบสิงห์ ตัวแทนคณะผู้ประดิษฐ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลและร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ผลงานเครื่อง UBU-UVC : Smart Germicidal Irradiation Machine และการดำเนินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ผู้ประกอบการ และบริษัทภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเป็นเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่มีศักยภาพสูง ในการกำจัดหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของเครื่องและระบบการทำงาน ประกอบด้วยหลอดยูวีซี (UVC) ขนาดรวม 320 วัตต์ พร้อมระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ผ่าน Smartphone สามารถความคุมการเปิด-ปิดเครื่อง และตั้งเวลาการทำงานระยะไกลได้ด้วยการเชื่อมต่อผ่านทางระบบ Bluetooth โดยเครื่องนี้จะใช้หลอดไฟฟ้าชนิด UVC ที่สามารถสร้างรังสีอัลตราไวโอเล็ต มีความยาวคลื่นที่ 253.7 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงแสง UVC มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเชื้อโรคต่างๆ โดยที่ความยาวคลื่นนี้จะสามารถทำลายโครงสร้างดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก อย่างไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ หยุดยั้งประสิทธิภาพในการแพร่พันธุ์และฆ่าพาหะเหล่านี้ สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ขนาด 14-25 ตารางเมตร ระยะเวลาที่ใช้ฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับระยะห่างจากผิวหลอด UVC ด้านนอกไปยังพื้นผิวที่แสงตกกระทบ จากการคำนวณพบว่าภายในรัศมี 2-3 เมตร จะใช้เวลาในการฆ่าเชื้อ 15-30 นาที

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตและมอบเครื่อง UBU-UVC : Smart Germicidal Irradiation Machine ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น พร้อมขยายสู่พื้นที่ทั่วอีสานต่อไป จากผลการดำเนินงาน นวัตกรรมดังกล่าวได้ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสต่างๆ รวมทั้งไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยหลักในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน นับว่านวัตกรรม UBU-UVC เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์และสามารถช่วยรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีอธิการบดีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยจัดให้มีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ Application บันทึกรายชื่อมหาวิทยาลัย เครื่องปั๊มเจลล้างมืออัตโนมัติ การผลิตเจลล้างมือ การสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) และการให้บริการตรวจคัดกรองและวิเคราะห์ผลโดยห้องปฏิบัติการ

หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนใจให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตแล้วนำไปบริจาคแก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อนิรุธ สืบสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ (097) 992-9428 หรือที่อีเมล [email protected]