การยางแห่งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2561

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2561 ตามมาตรา 49(4) เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยยางพาราทั้งระบบครบวงจร

ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน และจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวยางพารา ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา มาตรา 49 (4) ด้านการผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ประกาศการจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561 ให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนองานวิจัย ที่มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ของ กยท. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการวิจัยเรื่องของการหารายได้จากการประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ ลดค่าใช้จ่ายและปรับโครงสร้างหนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้จะต้องสร้างกลไกเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคายาง สามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงยางพาราทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต เป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การถ่ายทอดงานวิจัยยาง รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์ให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และการหลอมรวมเพื่อการเป็นหนึ่ง

ดร. ธีธัช กล่าวต่อว่า กยท. หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นเพื่อมุ่งเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้ที่สนใจในเรื่องยางพารา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการยกระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ รวมไปถึงการวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบขอบเขต คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา ข้อเสนองานวิจัย ได้ที่หน้าเว็บไซด์ www.raot.co.th และนำเสนอข้อเสนองานวิจัย มาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย อีเมล์ : [email protected] ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น.