เกินเป้าหมาย ยอดแรงงานกองทุนประกันสังคม ขอรับความช่วยเหลือจาก บจธ. ร่วม “ต้นกล้าวิถีใหม่” ทะลุ 3,770 ราย

“ต้นกล้าวิถีใหม่” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เข้ารับความช่วยเหลือตามภารกิจของ บจธ. ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกัน ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  

จากนั้น สำนักงานประกันสังคม ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ และสำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ปรากฏว่า จนถึง ณ วันที่ 15 มกราคม 2564  ปรากฏว่ามีผู้ประกันตนจากทั่วประเทศให้ความสนใจลงทะเบียนมากถึง 3,770 คน พื้นที่ที่มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือมากที่สุดคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวน 1,627 คน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,153 คน ภาคเหนือ จำนวน 395 คน ภาคใต้ จำนวน 360 คน และกรุงเทพมหานคร จำนวน 235 คน

หากแยกตามสถานภาพของผู้ประกันตน เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ) จำนวน 2,055 คน ผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 (เคยเป็นพนักงาน แต่ลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้) จำนวน 1,523 คน และผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ) จำนวน 192 คน

สำหรับรูปแบบของการขอรับความช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนจาก บจธ. มากที่สุดคือ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ (รูปแบบที่ 3)  มีจำนวน 3,262 ราย รองลงมาคือ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รูปแบบที่ 1)  จำนวน 414 ราย  และรูปแบบที่ 2 คือ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว

จากการจำนอง การขายฝาก หรือการถูกบังคับคดี มีผู้ลงทะเบียน 94 คน รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเหล่านี้ บจธ. จะนำมาคัดกรองและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และคาดว่าจะปิดรับการลงทะเบียนรอบที่ 1 เร็วๆ นี้