ต้นไม้ของพ่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักปลูกต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกตลอดมา โครงการพระราชดำริส่วนใหญ่ที่พระองค์ทรงขวนขวายทำให้ราษฎรไทยนั้น คือ โครงการแสวงหาแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ รักษาต้นน้ำลำธาร ป้องกันน้ำท่วม และโครงการพัฒนาดิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการแกล้งดินหรือโครงการห่มดินย่อมเกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้โดยตรง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตรัสว่า

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า”

แสดงให้เห็นว่า พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องโดยตรงกับดิน น้ำ และต้นไม้

ทั้งสองพระองค์จึงเป็นนักปลูกต้นไม้และส่งเสริมความชุ่มชื้นของดินและน้ำทั่วประเทศไทย ความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นที่ยังคงมีให้เห็นทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาจากกระบวนการปลูกต้นไม้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาอย่างครบถ้วนทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด อย่างสวยงามในทุกขั้นตอน

ในขณะที่พระองค์เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรเยี่ยมท้องที่ต่างๆ เพื่อหาปัจจัยการผลิตให้ประชาชนได้ปลูกพืชเพื่อใช้ในครัวเรือน และขายเพื่อให้ได้ปัจจัยที่จำเป็นมาส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้น พระองค์ได้ทรงปลูกคุณธรรมและจริยธรรมลงในใจของประชาชนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นับไม่ถ้วน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนจำนวนมาก มีกำลังใจในการลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตของตนเอง เพิ่มค่าแห่งชีวิตของตนเอง บางคนจบการศึกษาเพียงแค่ประถมปีที่ 4 ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ท่านตรัสถามว่า

“เรียนจบชั้นไหน”

กราบทูลท่านว่า

“จบชั้นประถมปีที่ 4”

ท่านตรัสว่า “ควรจะเรียนต่อนะ”

พระดำรัสเพียงแค่นั้นเป็นกำลังใจพลิกชีวิตจากพนักงานขับรถให้มุ่งมั่นเรียนจบปริญญาตรี ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ จากนั้นชีวิตเขาก็เปลี่ยนจากพนักงานขับรถเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

เขาเริ่มต้นชีวิตในตำแหน่งพนักงานขับรถ แต่เกษียณชีวิตการทำงานในตำแหน่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นความอัศจรรย์ของชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านแท้ๆ พระองค์ทรงเป็นขวัญที่ยิ่งใหญ่ เป็นกำลังใจที่ทรงพลังจริงๆ

นอกจากนี้ ยังมีคนหนุ่มสาวอีกมากมาย แม้มิได้ฟังพระราชดำรัสต่อหน้าพระพักตร์ เพียงชมพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างแห่งความขยัน อดทน และได้ยินคำสอนของพระองค์ท่านไกลๆ แต่เปลี่ยนชีวิตจิตใจให้ตั้งใจเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านจนมีความสุขสงบและพอเพียง

หนุ่มสาวเหล่านี้มีการศึกษาดี แต่เมื่อได้ฟังพระราชดำรัสและเห็นพระองค์ทรงงานหนัก ก็ประทับใจมีพลังในการใช้ความพากเพียรและสติปัญญา กลับสู่บ้านเกิดเมืองนอน พัฒนาชีวิตและดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างของปัญญาชนจำนวนมากที่รักบ้านเกิด ลงมือพัฒนาบ้านเกิดด้วยมันสมองและสองแขนจนประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่เจริญตามความเป็นจริงไม่ทิ้งรากฐาน ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ต้นไม้และป่าเจริญมากขึ้น ดินดำน้ำชุ่มเพิ่มขึ้น ผลผลิตตามแนวคิดการจัดการอย่างลงตัวออกมาดีเป็นที่น่าพอใจ

การทำปุ๋ยอินทรีย์ การกลับไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์ในท้องไร่ท้องนากำลังเป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวระดับปัญญาชนที่ได้รับการศึกษามาอย่างถูกทางและคิดเรื่องการดำรงชีวิต และการสร้างปัจจัยการผลิตป้อนกระบวนการเศรษฐกิจแบบทางเลือกออกนอกกรอบ นอกระบบที่เป็นกระแสหลักที่ถูกกำหนดและจำกัดเขตโดยระบบทุนนิยม หนุ่มสาวรุ่นใหม่กำลังปฏิวัติระบบเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขาด้วยระบบทางเลือกที่ไม่ใช้อำนาจ และไม่ใช้ความรุนแรง แต่ใช้เมตตาและปัญญาเข้ามาแทนที่ การปลดปล่อยมิต้องผ่านการต่อสู้ระหว่างชนชั้น ไม่ต้องใช้อาวุธอย่างในอดีต แต่เป็นการใช้เมตตาและปัญญาที่จะแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ และข้อดีของสิ่งต่างๆ ในสังคมและเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานอย่างกลมกลืนร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ต้องแบ่งแยกกันด้วยเหตุปัจจัยใดๆ

ในวันที่ไม่มีในหลวง รัชกาลที่ 9 ลูกหลานไทยของพระองค์ท่านที่ได้ติดตามศึกษาพระปัญญา พระกรุณา และพระขันติที่พระองค์ทรงสาธิตให้ดูนั้น คือบรรดากล้าไม้ที่พระองค์ได้ทรงเพาะเป็นล้านๆ ต้น ได้หมั่นรดน้ำพรวนดินด้วยพระเสโทเป็นล้านๆ หยด ที่รดลงแผ่นดินไทย เพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงต้นกล้าน้อยของพระองค์ให้เจริญเติบโตด้านสติปัญญาวันแล้ววันเล่า วันนี้ต้นไม้เหล่านี้กำลังสูงตระหง่าน งดงามทั้งใบและกิ่งก้าน บ้างกำลังผลิดอกออกช่ออย่างสวยงามลดหลั่นกันไปตามกาลเวลาที่พระองค์ท่านได้ปลูกได้ฝังไว้ปีแล้วปีเล่า จากรุ่นสู่รุ่น

ไม้พันธุ์ดี ที่ได้รับการขยายพันธุ์ กระจายไปทั่วทุกสารทิศ แม้ถึงเวลาหนึ่ง ต้องล้มลงไปตามกฎธรรมชาติ แต่ทว่ามีต้นไม้ที่เคยเป็นต้นกล้ากำลังโตขึ้นมาทำหน้าที่แทนเป็นล้านๆ ต้น ต้นไม้แห่งความดีเหล่านี้จะผลิดอกออกผลและกระจายพันธุ์ให้ความร่มเย็นต่อไป

ขอพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งเมล็ดพันธุ์แห่งความดีจงเสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตในสวรรค์ชั้นดุสิต ด้วยพระหฤทัยที่ไร้ความห่วงใยเถิด ลูกหลานไทยรุ่นใหม่จักได้สืบสานงานของพระองค์กันอย่างกว้างขวาง โดยมีพระองค์ทรงชี้ธรรมนำทางตลอดไป

 

เสียงคร่ำครวญหวนไห้ไทยทั้งผอง

ดังกึกก้องสะท้านไปในโลกสาม

พ่อจากไปเหลือไว้เพียงความดีงาม

พร้อมกับความจงรักและภักดี

 

ลูกอยู่หลังหวังทำดีคอยสานต่อ

ตามรอยพ่อทั้งกายใจไม่หน่ายหนี

ทุกคืนวันหมั่นกระทำแต่ความดี

พ่อคอยชี้ทางธรรมนำปัญญา