อำนาจเจริญชูกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กให้เป็นอุตสาหกรรม อร่อยระดับโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองธรรมเกษตร

นายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ด้วยแนวทางการตลาดนำการผลิต และคุณภาพผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะสามารถแก้ปัญหาการตลาดให้กับเกษตรกรได้ถือเป็นหลักสำคัญของเกษตรกรยุคใหม่ ให้เกษตรกรมีความมั่นคงต่อการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญได้ประกาศวาระจังหวัดจัดการตนเองให้เป็น “เมืองธรรมเกษตร” ซึ่งหมายถึงจังหวัดที่ทำการเกษตรอินทรีย์อย่างมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อมและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”  

จากแนวทางดังกล่าวผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ผู้บริโภคที่ทดลองซื้อผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไปรับประทานจะติดใจในรสชาติและคุณภาพของผักที่ผลิตอย่างมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รับรองสมกับคำว่า “สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อร่อยระดับโลก” โดยเฉพาะปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวชิมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรที่บ้านหนองเม็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดได้ในอนาคต ล่าสุดกลุ่มผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรบ้านหนองเม็กได้มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญนำตราสัญลักษณ์ที่กลุ่มออกแบบนำไปสอบถามความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและหน่วยงานของรัฐเพื่อร่วมพิจารณา โดยจะมอบตราสัญลักษณ์ที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันให้กับกลุ่มฯในวันที่ 27 เมษายน 2560 ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประธานกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก นางจำปา  สุวะไกร ได้เปิดเผยว่า กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก มีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กเป็นสัญลักษณ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเฉพาะการควบคุมมาตรฐานแปลงผลิตให้ได้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและได้ผักที่สดสะอาดปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันกลุ่มฯมีสมาชิก 12 ครัวเรือน พื้นที่ 100 ไร่ มีโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 60 โรงเรือน มีโรงเพาะกล้า โรงคัด/บรรจุผัก โดยกลุ่มฯปลูกผักอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM , Organic Thailand กว่า 20 ชนิด อาทิเช่น ผักสลัดบัตเตอร์เฮด  คอส  เรดโอ๊ค  กรีนโอ๊ค สลัดแก้ว ปวยเล้ง มันเทศญี่ปุ่น มะระขี้นกญี่ปุ่น กวางตุ้ง คะน้าฮ่องกง มะเขือเทศญี่ปุ่น มะเขือเทศราชินี พริกขี้หนูสวน เมล่อน ฯลฯ วิธีบำรุงจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตอนเตรียมปลูก เมื่อปลูกผ่านไปได้ 10 วันจะบำรุงด้วยปุ๋ยหมักอีกรอบ ปัญหาที่กลุ่มเจออยู่ในขณะนี้คือการขยายผลผลิตไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการ , ไฟฟ้ายังไม่เพียงพอที่จะใช้ในโรงเรือน ,เกิดเชื้อราในแปลงปลูกซึ่งจัดการด้วยวิธีใช้ไตรโคเดอร์มากำจัด และอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญและยังจัดการไม่ได้ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาคือมดกัดรากผักเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะกวางตุ้งและคะน้า  ด้านการลงทุน 5,000 บาท/โรงเรีอน กำไรหลังหักต้นทุนเหลือ 8,000 บาท/โรงเรือน

โดยทำการเก็บผลผลิตจำหน่าย 30 วัน/รอบ  9 – 10 รอบ/ปี  โรงเรือนของกลุ่มจะใช้ระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผลผลิตจะนำจำหน่ายร่วมกับเครือข่าย 5 กลุ่มเกษตรกรรวมสมาชิก 350 คน ณ ตลาดสีเขียวทุกวันพุธที่หอนาฬิกา ถนนคนเดินจังหวัดอำนาจเจริญ , ทุกวันอาทิตย์ที่ตลาดอุทยานบุญนิยม จังหวัดอุบลราชธานี และบริษัทซัพพลายเออร์ที่คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า 1 ตัน/สัปดาห์ โดยแบ่งส่ง 2 รอบ  ช่วงเวลาที่ผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้ามาประสานส่งเสริมความรู้ใหม่ๆด้วยการจัดอบรม ประสานจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ให้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองธรรมเกษตรที่ชาวจังหวัดอำนาจเจริญภูมิใจ

สนใจสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อผักอินทรีย์จากกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-523-017 หรือนางจำปา  สุวะไกร โทร.09 1831-1490