สร้างหมอจิ๋ว … ปลูกฝังแรงบันดาลใจให้เยาวชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ สร้างสุขภาพดีให้ชุมชน

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยหมอจิ๋ว จังหวัดสระแก้ว  อบรมการดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูความรู้ด้านการดูแลสุขอนามัยให้หมอจิ๋วรุ่นที่ 1 ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรหมอจิ๋วมาแล้ว 1 ปี

แพทย์หญิงภัทร์  สิทธิการิยกุล  หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  นำทีมนักสุขศึกษาลงพื้นที่ให้บริการชุมชนให้ความรู้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสุขในผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรัง, กิจกรรมฐานความรู้  ซึ่งประกอบด้วย การกินดีมีสุข, สิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ, ฝึกสมอง ลดเศร้า เร้าปัญญา, หัวเราะบำบัด, ฝึกจิต โดยมีผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 90 คน  2. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 60 คน    จากตำบลบ้านท่าช้าง อำเภอวัฒนานคร, ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ, ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  โรคพื้นฐานต่างๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่มักเป็นในวัยสูงอายุ  และที่สำคัญคือโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นหมอช่วยดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมแบบครอบครัว  เด็กๆ จะสนุกกับการทำหน้าที่หมอจิ๋ว และผลพลอยได้คือคนในครอบครัวรวมถึงคนในหมู่บ้านจะมีปฏิสัมพันธ์มีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุคลายเหงาและมีสุขภาพจิตดี มีแรงกระตุ้นช่วยส่งเสริมให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกัน

เด็กหญิงศุจินธรา  วงค์บุตรดา นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสังข์  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ หมอจิ๋วรุ่นที่ 1 เผยว่า “หนึ่งปีที่ผ่านมาที่ได้เป็น อสม.จิ๋ว ได้ทำหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุญาติผู้ใหญ่  ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรละทิ้ง รู้สึกประทับใจในการดูแลผู้สูงวัยผู้สูงอายุภายในบ้านและในหมู่บ้าน ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการตรวจสุขภาพและเขียนรายงานทุกเดือน  ผู้สูงอายุที่ดูแลส่วนมากก็เป็นคนในครอบครัวและคนบ้านใกล้เรือนเคียง เพราะทำให้เข้าถึงง่าย รู้จักกิจวัตรประจำวันของแต่ละคน ได้ดูแลพวกเขาอย่างเต็มความสามารถ ได้นำความรู้จากการอบรม อสม.จิ๋ว เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของเรา, โรคไข้เลือดออก, และการดูแลสุขอนามัยต่างๆ ไปบอกเล่าสู่พ่อ แม่ และญาติผู้ใหญ่  ทำให้ได้ประสบการณ์จริงในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่สละเวลามาให้ความรู้แก่เด็กๆ อย่างพวกเรา ดิฉันจะทำหน้าที่หมอจิ๋วให้ดีที่สุด”