ทช.กุมขมับ ป่าเสื่อม นกชายเลนหาย 5 ชนิด !! สำรวจปี 59 หาไม่เจอ เสี่ยงสูญพันธุ์อีกเพียบ

วันที่ 23 เมษายน นส.วรัทยา พรมชู นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)เปิดเผยว่า สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ สำรวจความหลากหลายของนกในป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ 2559 ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทยตัว ก ซึ่งประกอบด้วย จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 90 ชนิด พบเรื่องที่ไม่น่าสบายใจนัก เพราะปริมาณนกป่าชายเลนลดปริมาณลงเรื่อยๆ ล่าสุดนั้นพบว่า ลดลงจากเดิมที่สำรวจปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 30

“สาเหตุหลักของการลดปริมาณของนกป่าชายเลน เกิดจากแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารถูกรบกวน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกๆปี ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชและสัตว์น้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารของนก อีกทั้งพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของนกเสื่อมโทรมลง ถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่น เช่น ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม การประมง นากุ้ง นาเกลือ ฯลฯ”นส.วรัทยา กล่าว

นส.วรัทยา กล่าวว่า นกในป่าชายเลนที่สำรวจพบทั้งหมดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง เมื่อนำมาจำแนกตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species หรือ IUCN Red List หรือ Red Data List) ร่วมกับการตรวจสอบกับฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย (Red Data of Thailand) พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นชนิดพันธุ์ที่พบอยู่มากในปัจจุบัน จึงจัดอยู่ในระดับมีความเสี่ยงน้อย แต่มีอยู่ 10 ชนิดที่จัดอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์ และบางชนิดพันธุ์ไม่พบรายงานในปี พ.ศ. 2559 การสำรวจในปี พ.ศ. 2559 ไม่พบชนิดพันธุ์ดังกล่าว คือ นกน็อตใหญ่ นกหัวโตมลายู นกกาน้ำใหญ่ นกยางจีน และเหยี่ยวดำ ส่วนชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ มี นกทะเลขาเขียวลายจุด นกกระทุง นกช้อนหอยขาว นกปากซ่อมหางดำ นกกาน้ำใหญ่ และ นกอ้ายงั่ว

นส.วรัทยา กล่าวว่า การลดลงของประชากรนกนอกจากจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารให้ระบบนิเวศป่าชายเลนแล้ว ยังจะส่งกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งด้วย ที่เห็นได้ชัดคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการลดลงและการสูญพันธุ์ของนก โดยเวลานี้ ทช.ได้พยายามฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด นอกจาก ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลนแล้ว ได้กำหนดและประกาศเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ฯ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และ เพิ่มกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้มากที่สุด