วิศวะ มทร.ศรีวิชัย แปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์ และระดมจิตอาสาปลูกต้นไม้ บริเวณวัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย ร่วม มอบกระถางต้นไม้ซีเมนต์ผสมขยะชุมชนให้แด่เจ้าอาวาสวัดสามกอง ผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นการสร้างจิตอาสาเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะนำขยะจากชุมชนมาใช้ประโยชน์ และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการ หรือการทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมกับชุมชนและองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐโดยการเป็นจิตอาสา นอกจากนี้คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา  และชุมชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งโรงงานกำจัดวัสดุที่ใช้แล้วและผลิตปุ๋ยธรรมชาติเป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสงขลา  มีพื้นที่กำจัดขยะประมาณ 200 ไร่  เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2540  กำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  ปริมาณขยะที่นำมาฝังกลบร้อยละ 70 ต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะจากเทศบาลนครสงขลา (2,156 ตัน/เดือน) และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (1,070 ตัน/เดือน) [กรมควบคุมมลพิษ, 2563]  ประชากรมีรายได้จากการเกษตร  ประมง  การปศุสัตว์  ค้าขาย  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมในครัวเรือนและโรงงาน  และลูกจ้างงานของรัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการวิจัยโดยการนำขยะพลาสติกจากชุมชนมาสร้างนวัตกรรมโดยนำมาเป็นส่วนผสมของซีเมนต์มอร์ต้าร์  เพื่อผลิตวัสดุก่อสร้างสำหรับงานภูมิสถาปัตย์ เช่น แผ่นปูพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย  และกระถางต้นไม้  เป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกจากชุมชนในจำนวนมาก  ชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากผลการวิจัย  นอกจากนี้การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชุนเกาะแต้วจะช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สร้างการรับรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ และช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้   ณ  วัดสามกอง ชุมชนเกาะแต้ว  ต.เกาะแต้ว  อ.เมือง  จ.สงขลา

สอบถามรายละเอียดแปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์ได้ที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์  08-9757-4263