รองผู้ว่าฯ กยท. ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เร่งติดตามแก้ไขทางออกสหกรณ์ผลิตยางฯ ในพื้นที่ส่งกลิ่นรบกวน พร้อมเปิดลานตากผลผลิตทางการเกษตร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านปฏิบัติการ และ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหากรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ซึ่งจากการหารือในเบื้องต้น ที่ประชุมเสนอให้สหกรณ์ฯ เบญจลักษ์ จำกัด ยื่นคำของบจากกองทุนพัฒนายางพารา ตาม มาตรา 49 (3) จาก กยท. เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการพัฒนาระบบบ่อน้ำเสียระบบปิดและปล่องควัน และให้นำวัตถุดิบที่อยู่ระหว่างรอการผลิตของสหกรณ์ฯ ประมาณ 1,100 ตัน ให้กองจัดการโรงงาน 4 ของ กยท. เป็นผู้ผลิตเนื่องจากกองจัดการโรงงาน 4 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เพื่อรอการปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของสหกรณ์ฯ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำรวจสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่มีความพร้อมและต้องการผลิตยาง STR 20 เข้ามาช่วยผลิตได้เช่นกัน

จากนั้น รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านปฏิบัติการ กยท. ได้มอบลานตากผลผลิตทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49 (3) จำนวน 800,000 บาท และสหกรณ์สมทบเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ เพื่อใช้ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งประกอบไปด้วยยางพารามันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน สหกรณ์แห่งนี้มีการดำเนินธุรกิจหลายกิจกรรมประกอบไปด้วย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วย ธุรกิจรวบรวมน้ำยางพารา ธุรกิจรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังและมันแห้ง ธุรกิจขายปัจจัยการผลิตประเภทปุ๋ยแก่สมาชิก และธุรกิจสินเชื่อปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก และในปีนี้ ทางสหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก มีแผนธุรกิจในการดำเนินงานเพิ่มอีก 3 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจแปรรูปน้ำยางพาราเป็นยางแผ่นดิบหรือยางแผ่นรมควันธุรกิจรวบรวมผลผลิตยาง และธุรกิจรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ ขณะนี้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่รวบรวมผลผลิตยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตยางเริ่มลดลงเนื่องจากใบยางเริ่มร่วงและคาดว่าจะเข้าสู่ฤดูปิดกรีดภายในเดือนนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อปริมาณยางที่จะออกสู่ตลาดลดน้อยลง