กฟก .เทงบกว่า 9 พัน ลบ. อนุมัติแผนฟื้นฟูฯ 1,600 โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งเกษตรกร

กฟก. เตรียมอนุมัติแผนและโครงการฟื้นฟูฯ 1,600 โครงการ งบกว่า 9 พัน ลบ. สร้างฐานความเข้มแข็งให้เกษตรกรสมาชิก

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดย นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฯ (กฟก.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดย กฟก. มีแผนงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การสนับสนุนองค์กรเกษตรกรไปฟื้นฟูอาชีพให้กับสมาชิกองค์กรเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1. การฟื้นฟูปกติ 2. การฟื้นฟูหลังการจัดการหนี้ และ 3. การฟื้นฟูก่อนกระบวนการจัดการหนี้    

โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รายงานข้อมูลว่า มีองค์กรเกษตรกรสมาชิกได้ยื่นเสนอแผนและโครงการที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 1,600 โครงการ งบประมาณจำนวน 9,229 ล้านบาท

โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) จะอนุมัติแผนและโครงการจากงบประมาณด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีอยู่ 340 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จ พร้อมดำเนินการของบกลาง จำนวน 3,290 ล้านบาท

 ขณะนี้แผนและโครงการที่ยื่นเสนอมาทั้งหมดอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์  และจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาฯ อนุมัติต่อไป