กรมส่งเสริมการเกษตร สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานดินปุ๋ยชุมชน ขยายผลงานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของดินและพืชอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ 2564 เพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านดินปุ๋ยสู่เกษตรกร เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานอย่างยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานส่งเสริมการใช้ดินปุ๋ยอย่างถูกต้อง นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรม ซึ่งมีหน่วยงานย่อยอย่างศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป็นผู้ดูแล โดยหน่วยงานดังกล่าวได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ ปี 2558 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องดินและปุ๋ยอย่างถูกต้อง ประกอบกับปัจจุบันจากนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายการเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตขงเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการใช้งานในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจึงเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีเกษตรที่จะช่วยสร้างความแม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตพืชของเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้จริง

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ซึ่งในปี 2560 เป็นต้นมาได้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านดินและปุ๋ยในพื้นที่ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จะมีบทบาทสำคัญเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรในชุมชน ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และแปลงเรียนรู้ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินอย่างรวดเร็ว แปลผลและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรที่มารับบริการทราบถึงปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ตนเอง ควรต้องใส่ปุ๋ยอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์และตรงกับความต้องการของพืช ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เป็นอย่างมาก และช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไปพร้อมๆ กันด้วย

นายเข้มแข็ง กล่าวว่า ในปี 2564 กรมได้มีการวางแนวทางการส่งเสริมให้ ศดปช. ที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อยอด ดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One stop Service) เพื่อให้เกิดรายได้ที่มีความยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้และมีทักษะในการเป็นนักส่งเสริมด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกรได้ รวมถึงขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปด้วย