ชาวสหกรณ์พิจิตร หันปลูกข้าวโพดหวาน-พริกซอส ทำรายได้เฉียดหมื่นบาทต่อไร่ต่อรอบการผลิต เลิกสนนาปรัง

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรชาวนาวังทรายพูน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด จังหวัดพิจิตร ซึ่งกรมมีโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 พบว่าสมาชิกมีรายได้ในการปลูกพืชในฤดูแล้งแทนการทำนาปรังหลายเท่า ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีรายได้เหลือสำหรับมาลดหนี้ของสหกรณ์ได้อีกด้วย ซึ่งพืชที่ปลูกนั้นสหกรณ์จะมีพันธมิตรคือบริษัทเอกชนทำสัญญาซื้อผลผลิตในราคาประกัน

โครงการนี้ถือว่าเป็นการทำร่วมกันแบบ 3 ขา คือ สหกรณ์ สมาชิก และเอกชนผู้ทำตลาด โดยสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพหาความร่วมมือกับเอกชนที่น่าเชื่อถือและมีตลาดชัดเจน และปลูกพืชที่ตลาดสนใจทำให้รายได้แน่นอน ขณะเดียวกัน เมื่อสมาชิกมีรายได้คล่องตัวก็สามารถชำระหนี้สหกรณ์ได้ เป็นการช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งที่พิจิตร สมาชิกสหกรณ์ประสบความสำเร็จมากในการปลูกพืชเสริมรายได้แทนนาปรัง พริกซอส พริกแจ่ว และเมื่อกลางปีที่ผ่านมา กรมได้ส่งเสริมพืชทางเลือก เช่น ข้าวโพดหวาน โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เอกชนมอบให้เพื่อให้สหกรณ์นำร่องไปทดลองปลูกรายละ 1 ไร่ สหกรณ์ละ 1-2 ราย โดยมีเอกชนร่วมสนับสนุนทางวิชาการ พบว่าได้ผลิตมากกว่า 3 ตัน ราคา  4 บาทต่อกิโลกรัม หักต้นทุน 2,000-5,000 บาทต่อไร่ เหลือรายได้มากกว่า 1 หมื่นบาทต่อไร่ ทำให้ปลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรสนใจและสหกรณ์การเกษตรทั้งสองแห่งได้ปลูกจนได้ผลผลิต

นายสมศักดิ์ ศรีอุดทา ประธานสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด เปิดเผยว่า กลางปี 2563 รับพันธุ์ข้าวโพดหวานมาทดลองปลูกได้ผลผลิตดีมาก ขณะนั้นตนเองขายตลาดฝักละ 10 บาท ทำให้เห็นว่ามีโอกาสทางการตลาด จึงติดต่อบริษัท ซันสวีท จำกัด ที่รับซื้อข้าวโพดหวานส่งออกมาหารือและนำมาสู่การทำงานร่วมกัน ซึ่งเริ่มปลูกเมื่อปลาย 2563 ขณะนี้กำลังเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนอกจากขายฝักแล้วต้นยังสามารถสับขายส่งเป็นอาหารวัวซึ่งได้ขายในราคา 1,000-1,200 บาทต่อตัน

นายจตุพร จันทร์พรหม สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด กล่าวว่า เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานส่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มทดลองปลูกในฤดูนี้จะเก็บเกี่ยววันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 5 ตันต่อไร่ จากปกติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 ตัน บริษัทจะรับซื้อประกันขั้นต่ำ 4 บาท ต้นทุนไร่ละ 5 พันบาท หักแล้วเหลือมากกว่า 1 หมื่น ถึง 2 หมื่นบาทต่อไร่ เพราะนอกจากข้าวโพดหวานที่ขายฝักแล้ว ข้าวโพดหวานแต่ละต้นยังให้ข้าวโพดอ่อนเป็นผลพลอยได้สามารถขายได้ตันละ 4 พันบาท ต้นทุนตันละ 1 พันบาท ทั้งนี้ เมื่อเก็บขาวโพดแล้วจะทำนาปีต่อ และเมื่อในฤดูนาปรังก็คิดว่าจะปลูกข้าวโพดหวานเช่นเดิมเพราะรายได้ดีกว่าการทำนาปรังหลายเท่า

ด้าน นายเฉลิมเกียรติ ดวงทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและจัดซื้อหาวัตถุดิบ บริษัท ซันสวีท จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีสัญญารับซื้อราคาประกัน ซึ่งข้าวโพดหวานขณะนี้ตลาดต้องการมาก แต่บริษัทมีกำลังการผลิตเพียง 2 แสนตันต่อปี 90% ส่งออกไป 60 ประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีเกษตรเข้าร่วมโครงการในหลายจังหวัดประมาณ 8 หมื่น ถึง 1 แสนไร่ ทั้งนี้ ก่อนจะปลูกบริษัทจะมาช่วยดูเรื่องดินและน้ำก่อนที่จะร่วมทำงานกับเกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตออกมาตรงความต้องการของตลาด