วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบครบวงจร 3 ห้องปฏิบัติการเด่น ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ครบวงจร เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครอบคลุม 3 ห้องปฏิบัติการเด่น ได้แก่ บริการทดสอบห้องความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ บริการทดสอบหน้ากากอนามัยรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม และระบบเฝ้าระวังการทดสอบระบบรางผ่านเครือข่าย smart interactive Laboratory มุ่งสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

♦ บริการทดสอบห้องความดันลบ สำหรับแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ให้บริการ ดังนี้

– ตรวจสอบคุณภาพอากาศ หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ มาตรฐาน ISO 14698

– วัดอัตราการไหลของอากาศที่ไหลผ่านพื้นที่ช่องระบายอากาศ โดยใช้เครื่องมือวัดความเร็วลม (Air Velocity Meter)

– วัดค่าความดันอากาศภายในห้อง เทียบกับความดันภายนอก (Differential Pressure)

– วัดอุณหภูมิ (Temperature) และความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)

– ตรวจวัดการรั่วไหล (leak test) ของอนุภาคออกจากห้องความดันลบ

วว. ได้ร่วมทดสอบห้องความดันลบ ณ โรงพยาบาลศิริราช และพร้อมให้บริการ/คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ

♦ บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

– ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 และ ASTM F2100

– ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากาก N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ มอก.2480-2562 และ ASTMF 2100 และ NIOSH 42 CFR Part 84

  1. คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง
  2. การทดสอบความแตกต่างความดัน
  3. การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว
  4. การทดสอบการลามไฟ
  5. การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง
  6. การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง
  7. การรั่วของวาล์วระบายอากาศออก

♦ ระบบเฝ้าระวังการทดสอบระบบราง ผ่านเครือข่าย smart interactive Laboratory ดังนี้

– บริการลูกค้า คู่สัญญา ทั้งในและต่างประเทศ

– ชม/ติดตามการทดสอบใน LAB แบบ real time ทางโทรศัพท์มือถือ

– ลดค่าใช้จ่ายเดินทางของลูกค้า ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโควิด-19

ทั้งนี้ วว. มุ่งนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปตอบโจทย์ แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร (STI for Total Solution) ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งในระดับ SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเกษตรกร ที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการเพิ่มมูลค่า หรือมีความต้องการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟังแนวความคิดของผู้ประกอบการ (idea) การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (prototype & solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (scale up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (product & management system) ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (commercialization) ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน เป็นต้น

วว. พร้อมให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงาน ผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. (02) 577-9000, (02) 577-9344 อีเมล tistr@tistr.or.th  www.tistr.or.th