รมช.มนัญญา รับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์ เตรียมทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้สหกรณ์คลายกังวล

รมช.มนัญญา รับข้อเสนอ 2 ปีเริ่มนับผิดชำระหนี้ไว้พิจารณา พร้อมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ทุกจังหวัดก่อนลงนามในกฎกระทรวง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการหารือกับตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 30 คน พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องการให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือในการผ่อนคลายกฎกระทรวง 5 ฉบับที่กำลังจะออกมาตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 โดยประเด็นที่กังวลคือ เกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของสหกรณ์ ร่วมถึงการเสนอขอหักค่าหุ้นเพื่อใช้ชำระหนี้ได้ ซึ่งในการหารือทั้ง 2 กรมได้อธิบายรายละเอียดตามข้อสงสัยและตัวแทนสหกรณ์ต่างเข้าใจ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดก็ยังต้องสร้างความเข้าใจต่อสหกรณ์ทั่วประเทศด้วยเพื่อให้เข้าใจตรงกัน เนื่องจากยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอีกหลายแห่ง แต่ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ยังกังวลเรื่องการจัดชั้นลูกหนี้ที่ผิดค้างชำระตามกฎหมาย 6-12 เดือน ก็จะรับข้อเสนอการขอขยายให้เริ่มนับที่ 2 ปีไว้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา

“ในการหารือทำให้เห็นว่าสหกรณ์ยังเข้าใจกฎกระทรวงที่ออกมาไม่ชัดเจน แต่เมื่อกรมชี้แจงก็ปรากฏว่าเริ่มเข้าใจและผ่อนคลายข้อกังวล แสดงว่า ยังมีประเด็นความไม่เข้าใจในบางประการ ดังนั้น มอบให้สองกรมไปจัดประชุมสร้างการรับรู้ให้ความรู้กับสมาชิกทั่วประเทศจังหวัดใดพร้อมก็เริ่มทันที ให้จัดเป็นรายจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดก็หวังว่าควรจะจบในสมัยนี้ เพราะทำความเข้าใจกันมาตลอด และหากเรื่องใดที่ยังไม่จบก็จะไม่ลงนามในประกาศ แต่จะไม่มีการดึงเกมหรือยื้อเวลาอย่างแน่นอน ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจ” รมช.เกษตรฯ กล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคือสหกรณ์ที่แยกมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ยังยึดโยงการออกระเบียบตามแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งที่กิจกรรมหลากหลายกว่าและคล้ายกับสหกรณ์การเกษตร ทำให้การออกระเบียบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยังใช้การหักจากรายได้เงินเดือน ในขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่ทำการเกษตรมีรายได้จากผลผลิตตามฤดูกาล ดังนั้น หากสหกรณ์ไปออกระเบียบที่สอดคล้องกับอาชีพสมาชิกก็จะลดปัญหาการผิดชำระหนี้ที่จะเป็นเหตุให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกปลูกสับปะรด 18 เดือนให้ผลผลิต หากออกระเบียบหักเงินกู้รอบการผลิตก็จะลดปัญหาผิดนัด สำหรับการนำหุ้นมาหักเป็นหนี้นั้นไม่สามารถทำได้ เพราะถือว่าเป็นทุนของสหกรณ์นั้นๆ ส่วนการจัดประชุมอบรมความรู้นั้นคาดว่าจะเริ่มได้ในเร็วๆ นี้ ทุกจังหวัด

ด้าน นางสาวเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงทำให้เข้าใจและผ่อนคลายข้อกังวลลง โดยเฉพาะการออกระเบียบตามอาชีพของสมาชิก ที่จะเป็นช่องทางทำให้สมาชิกไม่เดือดร้อนในการชำระหนี้ และไม่กระทบต่อการตั้งค่าเผื่อหนี้ของสหกรณ์