“รมช.ประภัตร” ติวเข้มกรมการข้าว มุ่งเดินหน้าพัฒนาระบบข้าว ผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด ย้ำศูนย์ข้าวต้องเป็นหนึ่งเดียว เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นเวทีมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตข้าวและการเชื่อมโยงตลาดข้าวของไทย ให้กับบุคลากรกรมการข้าว ในการสัมมนามอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้การต้อนรับ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายประภัตร กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยการพัฒนาภาคเกษตรมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และรายได้ของเกษตรกรลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ เกิดการว่างงาน ซึ่งอาจเป็นโอกาสของภาคเกษตร ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กรมการข้าวซึ่งมีภารกิจและโครงการที่สำคัญ อาทิ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อให้ชาวนาไทยได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีองค์ความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นายประภัตร กล่าวต่อไปว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวถือเป็นหัวใจสำคัญของชาวนา ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาเสมอ จึงเน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ชาวนาได้ผลผลิตที่ดี ลดต้นทุน นอกจากนี้ จะต้องปรับแผนการผลิตข้าวให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1. ข้าวหอมมะลิ 2. ข้าวหอมไทย 3. ข้าวเจ้า 4. ข้าวเหนียว และ 5. ข้าวตลาดเฉพาะ โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 28 ศูนย์ ร่วมมือกันวิจัยทั้ง 5 ประเภท เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด

“ขอให้ทุกศูนย์รวมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นการแก้ไขในระยะสั้นให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะอีก 3 เดือน ชาวนาจะเริ่มหว่านข้าว จึงต้องหาเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอ การร่วมมือกันจะทำให้เกิดประโชยน์แก่พี่น้องชาวนาให้ได้มีเมล็ดพันธุ์ดีใช้ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อเข้าไปตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่ขายตามร้านค้า โดยจะขอความร่วมมือไม่นำเมล็ดพันธุ์ปลอมมาขาย รวมทั้งตรวจสอบราคาให้เป็นไปตามที่กำหนด” นายประภัตร กล่าว

นายประภัตร โพธสุธน

สำหรับการสัมมนามอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อให้เกิดการบูรณาการความคิดร่วมกัน และนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความร่วมมือร่วมใจให้แก่บุคลากรสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม