กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมขับเคลื่อน ศูนย์ AIC ภาคตะวันออก หวังช่วยผลักดันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด และจังหวัดจันทบุรี)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินและการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 9 รวมทั้งติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการผลไม้รอบการผลิต ปี 2564 ของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม

นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ศูนย์ AIC ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 9 ได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมที่น่าสนใจ มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้พัฒนาและขับเคลื่อนด้านการเกษตรของภาคตะวันออก ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มความหลากหลายให้กับผลผลิต รวมทั้งนำไปสู่การเชื่อมโยงกับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรในภาพรวม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งรวบรวมไว้ในแต่ละศูนย์ไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ เข้ามาศึกษาและนำไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้ เป็นการเสริมสร้างและยกระดับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และนวัตกรรมด้านการเกษตร ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร Startups และSMEs ภายในพื้นที่ และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ดำเนินการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

โดยตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ที่มีความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร หรือด้านการวิจัย ทดลอง ทดสอบ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องจักรกลทางการเกษตร