สร้างเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ระดับชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา

ดร. อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ระดับชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา (ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 18) พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยและหลักฐานการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทย” เป็นการปลุกจิตสำนึกและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดิน ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 ศูนย์กีฬามหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อาคาร 27) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา