มทร.ศรีวิชัย พัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อม ในโพรงผึ้งโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า เวอร์ชั่น 2

มีข่าวดีสำหรับผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทยเพื่อเก็บน้ำผึ้งจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ส่งให้ผู้เลี้ยงมีรายได้สูงขึ้นและมีการลงทุนน้อย ส่วนใหญ่จะใช้การเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยการทำกล่องเลี้ยงผึ้งจากไม้แล้วไปติดตั้งตามสวนผลไม้ ทางมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับการติดต่อจากวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ที่มีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและจำหน่ายน้ำผึ้ง ให้เข้ามาช่วยเหลือในการที่จะลดแรงงาน เพิ่มปริมาณผลผลิต และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

จึงเป็นที่มาสิ่งประดิษฐ์ ของนางสาวฟิรฮาน สาและ และ นายวิศรุต ทองชู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ที่ได้นำแนวคิดไปสร้างระบบติดตามและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมในโพรงผึ้งโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า เวอร์ชั่น 2 มี ดร.ประเสริฐ นนทกาญน์ และ ผศ. สุรสิทธ์ ศักดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยความสามารถของระบบติดตามและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมในโพรงผึ้งสามารถแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิและเติมน้ำอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำแห้ง มีการถ่ายภาพในรังผึ้งทุกๆ 2 ชั่วโมง มีการเก็บค่าสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผึ้งได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ควัน และน้ำหนักรัง โดยออกแบบให้ระบบเก็บข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ จะมีการแสดงค่าและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันได้นำไปติดตั้งไว้ที่พื้นที่จริงโดยที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งสามารถใช้งานได้ง่าย ได้พัฒนาจากเดิมที่เคยทำไว้โดยใช้ชื่อว่า BEE-SMARTS-RUTS II

สนใจดูงานระบบได้ที่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (คุณพัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ) อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสนใจระบบติดต่อได้ที่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญน์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เบอร์โทรศัพท์ 0846821161