เกษตรกระบี่ เร่งขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานขยายผลโครงการวิจัยสู่เกษตรกร ปี 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยและนำเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีศักยภาพขยายผลสู่เกษตรในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สร้างรายได้สู่ชุมชน

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ให้ความสำคัญกับงานตามนโยบายของจังหวัดและของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการสร้างรายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ดังนั้น การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการยกระดับการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสดสตรีตำบลคลองท่อมเหนือ เป็นกลุ่มนำร่องเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตชาสมุนไพรเบื้องต้น” จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) เพื่อลดความเสี่ยงจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 (Covid-19)

หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปชาสมุนไพร
  2. สาระสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
  3. การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของชาสมุนไพร
  4. ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตและเลขสารบบอาหาร (เลข อย. ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร)
  5. การสาธิตการผลิตชาสมุนไพร

วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม และคณะ อาจารย์จากมหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี

นางสมจิตร์ เอ่งฉ้วน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีตำบลคลองท่อมเหนือ กล่าวว่า กลุ่มมีสมาชิก 80 ราย สินค้าประกอบด้วย กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง กาแฟดริป และเมล็ดกาแฟคั่ว ที่ผลิตจากกาแฟโรบัสต้า ที่ได้รับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และต้องขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อม ที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากสถานการณโควิด-19 ยอดจำหน่ายสินค้าตกลงมาก แต่เมื่อได้เข้าไปจำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ มีคนสนใจติดต่อซื้อสินค้ามากขึ้น และทำให้ยอดจำหน่ายดีขึ้นด้วย และในครั้งนี้ได้รับโอกาสให้เข้าฝึกอบรมการผลิตชาสมุนไพร ยิ่งจะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ออกมาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ โดยกลุ่มมีวัตถุดิบหลากหลายชนิดทั้งจากสมาชิกของกลุ่มและในบริเวณชุมชน ซึ่งสามารถนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาผลิตเป็นสินค้าออกมา จะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนได้ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสดสตรีตำบลคลองท่อมเหนือ ติดต่อได้ที่ คุณสมจิตร์ เอ่งฉ้วน ประธานกลุ่ม โทร. (086) 949-9160