ความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่เน้นสร้างความเข้าใจเกษตรกร ช่วยดูแลทุกขั้นตอน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เร่งลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เชิงรุกกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้ได้รับทราบ

ทั้งในประเด็นการจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดทำบัญชี ขั้นตอนการจัดซื้อ และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรการเกษตรเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการจดทะเบียนนิติบุคคล และการจัดทำบัญชี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมชี้แจงให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จะไม่เสียโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในการพัฒนาอาชีพต่อไป

ด้าน นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีได้จัดการประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่กลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีมาร่วมให้ความรู้เรื่อง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ด้วย

สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มแปลงใหญ่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 แปลง โดยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 19 แปลง กรมการข้าว 64 แปลง กรมปศุสัตว์ 7 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 15 แปลง กรมหม่อนไหม 1 แปลง และกรมประมง 2 แปลง

โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วมโครงการ 71 แปลง คิดเป็น 66% แบ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 15 แปลง กรมการข้าว 37 แปลง กรมปศุสัตว์ 5 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 12 แปลง และกรมประมง 2 แปลง ในขณะที่มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ยืนยันไม่เข้าร่วมโครงการ 37 แปลง คิดเป็น 34% โดยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดูแลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 4 แปลง กรมการข้าว 27 แปลง กรมปศุสัตว์ 2 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 3 แปลง และกรมหม่อนไหม 1 แปลง

สำหรับผลการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ กลุ่มแปลงใหญ่ยืนยันเข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว 43 กลุ่ม คิดเป็น 61% (รูปแบบบริษัท 2 แห่ง และห้างหุ้นส่วนจำกัด 41 แห่ง) และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 28 กลุ่ม คิดเป็น 39%

ทั้งนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และ ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง